สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 เม.ย. -3 พ.ค. 2562 รวม 12 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 เม.ย. -3 พ.ค. 2562 รวม 12 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/2681/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักกายภาพบำบัด,แพทย์ผ่าศพ,เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์,ทันตแพทย์,ช่างเครื่องกล,พนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานห้องยา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลตำรวจ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลตำรวจ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักกายภาพบำบัด

อัตราเงินเดือน :19500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราเงินเดือน :11,280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์


ช่างเครื่องกล

อัตราเงินเดือน :11,280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

อัตราเงินเดือน :11,280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช.


พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราเงินเดือน :10,430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


พนักงานห้องยา

อัตราเงินเดือน :10,430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและงานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรือด้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ รายงานการประชุม มีหนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ และการเกษียนหนังสือ อย่างมืออาชีพ


นักกายภาพบำบัด

1. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีทางกายภาพบำบัดหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ในโรงพยาบาลของรัฐมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี


ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ

ได้รับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ ได้รับปริญญาตรีทางด้านพยาบาล หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือได้รับปริญญาตรีทางด้านเทคนิคการแพทย์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์


เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์

1. ได้รับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี


ผู้ช่วยทันตแพทย์

1. ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาหรือสถาบันที่
สำนักงาน ก.พ. รับรอง ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. การพิมพ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel และ Power point


ช่างเครื่องกล

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกลหรือเครื่องยนต์ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
3. ตามข้อ 1. และ 2. ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกลตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ
4. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านช่างกลตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ไม่ต่ำกว่า 7 ปี ต่อเนื่อง


พนักงานการเงินและบัญชี

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาการเงิน, การบัญชี


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

1. ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) หรือเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเวชระเบียนไม่น้อยกว่า 5 ปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานประจำสำนักงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรืองาน ด้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือวุฒิสาขาเกี่ยวกับการบริการ


พนักงานห้องยา

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือมีความรู้ความสามารถ และทักษะ ในการปฏิบัติงานผู้ช่วยเภสัชกรไม่น้อยกว่า 1 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านบุคลากรภายในหน่วยงาน
2. งานด้านเอกสาร งานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ ทั้งหนังสือภายในและหนังสือภายนอก
ด้านการปฏิบัติ
1. การรับ-ส่ง หนังสือราชการ
2. การตรวจสอบ กลั่นกรอง ความถูกต้องของหนังสือราชการ ทั้งหนังสือภายในและหนังสือภายนอก ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
ด้านการวางแผน
1. การประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2. การประมวลเรื่อง ร่างหนังสือราชการ ทั้งหนังสือภายในและหนังสือภายนอก รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการประสานงาน
1. ติดต่อการขอรับข้อมูล และการส่งข้อมูล ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยคำนึงถึงระเบียบและข้อกฎหมาย อันพึงต้องทราบขององค์กร
2. ประสานกับทีมงาน ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม ตามหลักงานสารบรรณ
ด้านบริการ
1. ให้บริการด้านข้อมูลการรับ-ส่ง หนังสือราชการ การค้นหา และการจัดส่งเอกสารไปยังที่หมายตามกำหนดเวลา
2. ให้คำแนะนำ ชี้แจงปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไป ในการขอรับคำแนะนำหรือการขอรับ-ส่ง หนังสือราชการ รวมถึงแนวทางการขอข้อมูลภายในองค์กร โดยคำนึงถึงระเบียบ และข้อกฎหมาย


นักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาทและความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยวิธีกายภาพบำบัด โดยการใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้าหลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่างๆ เพื่อฟื้นฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ

ปฏิบัติงานช่วยแพทย์ผ่าศพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ ช่วยตรวจชันสูตรพลิกศพที่ตาย โดยผิดธรรมชาติ ณ ที่เกิดเหตุ ช่วยผ่าศพเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริง ดำเนินการจัดเก็บชีววัตถุ เพื่อส่งตรวจงานต่างๆ เช่น ส่งเลือด เพื่อตรวจแอลกอฮลล์ หรือหมู่เลือด DNA ฯลฯ ตามมาตรฐาน ISO 17025 ให้บริการฉีดยาศพป้องกันการเน่า เก็บรักษาศพที่ส่งมายังสถาบันนิติเวชทั้งก่อน และหลังการผ่าศพ ดำเนินการส่งศพไม่มีญาติไปฝากฝังไว้กับมูลนิธิ ดำเนินการเบิก ควบคุมการใช้น้ำยาต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องใช้ในห้องผ่าศพ เช่น ถุงมือ น้ำยาฟอร์มาลิน รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานการผ่าศพให้ฝ่ายพิมพ์จัดเก็บเข้าในระบบ งานธุรการ การพัสดุ และสถิติ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานตามความต้องการ การส่งเสริม แนะนำ อบรม เกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ผู้ช่วยทันตแพทย์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่วยส่งเครื่องมือให้กับทันตแพทย์และช่วยข้างเก้าอี้ จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับทันตแพทย์ พร้อมงานทำความสะอาด อบนึ่ง ฆ่าเชื้อโรค เครื่องมือทันตกรรม นัดผู้ป่วยเพื่อเตรียม การรักษา และออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่


ช่างเครื่องกล

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล


พนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่ายประจำปี หาหนังสือชี้แจง โต้ตอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ปฏิบัติงานด้านเวชสถิติ ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานให้บริการงานเวชระเบียน การจำแนกประเภทผู้ป่วยในการรักษากลุ่มเฉพาะโรค รวบรวมข้อมูลเวชระเบียน สถิติประเภทต่างๆ ให้รหัสทางการแพทย์ และปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง


พนักงานประจำสำนักงาน

งานด้านเอกสาร งานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก


พนักงานห้องยา

ปฏิบัติงานผู้ช่วยเภสัชกรในงานเภสัชกรรมที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมยา การปรุงยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การจัดซื้อ จัดหา เก็บรักษาเบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ การดูแลครุภัณฑ์ทางด้านเภสัชกรรม จัดทำบัญชีและทะเบียนเบิกจ่ายยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ จัดทำสถิติ รายงานต่างๆ ตรวจสอบเกี่ยวกับวันหมดอายุของยา การจัดยาและเวชภัณฑ์ ตามคำสั่งแพทย์ การให้คำแนะนำในการใช้ยาภายใต้การควบคุมของเภสัชกรและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครใน www.policehospital.org พร้อมกรอกข้อมูลลงในใบสมัครและนำมายื่นด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายธรุการกำลังพล (งานทะเบียนพล) กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ชั้น 4 อาคารศรียานนท์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 – 3 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments