กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ค. -15 พ.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมการปกครองกรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/2679/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ค. – 15 พ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยกรมการปกครองประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :เทคนิคทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวส.- อนุปริญญา


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวส.- อนุปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

(1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
(2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
 2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
– การควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
– การจัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
– ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
– ประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เกี่ยกวับการเงิน การรวบรวมรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของส่วนราชการ เช่น การวางฎีกาเตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำงบรปะมาณ เป็นต้น โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้

 • ตรวจสอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหา หรือมีกฎระเบียบจัดแจ้งอยู่แล้ว
 • ลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 • คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก และใบนำส่งเงิน
 • ช่วยนำฎ๊กาเบิกเงิน ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร
 • ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำและขออนุมัติเบิกงบประมาณ
 • ช่วยทำบัญชีบางประเภท เช่น บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น
 • ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (60 คะแนน) 1.1 ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย 1.4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ 2. ความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (140 คะแนน) 2.1 ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint) 2.2 กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2.3 ความสามารถในการใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.4 ความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2.5 ความรู้ความสามารถในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 2.6 ความสามารถในการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up) ในระบบคอมพิวเตอร์ และการกู้คืนข้อมูล (Restore) 2.7 ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.8 ระเบียบ กฎหมาย และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : กรมการปกครองจะดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น การประเมินครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ซึ่งกำหนดขอบเขตของเนื้อหาการสอบ ในแต่ละตำแหน่ง ดังนี้ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 การประเมินครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการประเมินโดย การสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิก ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม และอื่น ๆ เป็นต้น


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (60 คะแนน)

 1. ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
 4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน และคลังและการพัสดุ

2. ความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบํยชี (140 คะแนน)

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
 3. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ.2520
 4. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 7. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal Management Information System)
 8. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น
 9. กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 15 พ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการปกครอง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments