กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 เม.ย. -28 เม.ย. 2562 รวม 52 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กทม.

กทม.

ลิงค์: https://ehenx.com/2666/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 52
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักการศึกษา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 เม.ย. – 28 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1 – 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ด้วยสำนักการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1 – 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 หนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนที่สุด ที่ กท 0302/2514 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ารากชารครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็ฯหรือมีเหตุพิเศษ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในแนวทางการบริหารจัดการในการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ให้สำนักการศึกษารับผิดชอบดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1 – 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ครูผู้ช่วย

อัตราว่าง : 52 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย
 1. เป็นลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร หรือเงินอุดหนุนรัฐบาลในตำแหน่งพี่เลี้ยง ส 1 – 2 ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือผู้ช่วยสอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครรวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ในการนับระยะเวลาปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เริ่มนับระยะเวลาได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและไม่ก่อนวันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี
 2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในประกาศนี้
 3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยู่ก่อนหนือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย คือวันที่ 28 เมษายน 2562 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • วุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบสมัคร,หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่สอนหรือผู้ช่วยสอน
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร คัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักการศึกษา สำนักการศึกษา เลขที่ 869 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร10600 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 – 28 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments