กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-17 เม.ย. 2562 รวม 10 อัตรา,

กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-17 เม.ย. 2562 รวม 10 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ลิงค์: https://ehenx.com/2605/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง เสมียน สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก (อัตรา สิบเอก) จำนวน 10 อัตรา รับเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 13.5 (8,610 บาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทบุคคลที่รับสมัครสอบ
 • พนักงานราชการ (ชาย/หญิง) สังกัด สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จำนวน 5 อัตรา
 • ทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน (ชาย) จำนวน 3 อัตรา
 • บุคคลพลเรือน (หญิง) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นายทหารประทวน
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้
 2. ผู้สมัคร บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 4. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณื และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ปี พ.ศ.2562-ปี พ.ศ. เกิด) งดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย) ที่เกิดใน พ.ศ.2542-2543 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการใน พ.ศ.2562 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 5. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ส่วนผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร)
 6. งดรับบรรจุนายสิบกองหนุนที่มีเบี้ยหวัด และที่มียศจ่าสิบตรี ถึงจ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการในกองทัพบก เพื่อสงวนตำแหน่งอัตราจ่าสิบเอก ไว้ให้สิบเอกคงรับราชการตามแนวทางรับราชการอย่างต่อเนื่องในกองทัพบก ได้เลื่อนขึ้นครองอัตราสูงขึ้น
 7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
 9. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี
 10. สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา โดยมีเจตนาปิดบังไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง กองทัพบกจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ในภายหลัง ดังนั้น กองทัพบกจะสงวนสิทธิในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
 11. ไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้าเมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหาร หรือชุดกีฬาของหน่วย (เสื้อคอวีม กางเกงกีฬาขาสั้นหรือเหนือเข่า) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการทหาร
 12. พร้อมที่จะปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ รวมถึงการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ณ ชั้น 1 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ถนนนครราชสีมา เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 – 17 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments