กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 เม.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ลิงค์: https://ehenx.com/2533/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ

กลุ่มฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าพนักงานงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าพนักงานงานธุรการ

-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เลขานุการ การตลาด การบัญชี

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี-มีประสบการณ์ทำงานในส่วนราชการจะได้รับการพิจํารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร เช่น ร่ำงหนังสือ พิมพ์หนังสือ จัดเก็บเอกสำร จัดทำเอกสำรยืมเงิน หักล้ำงเงินยืม ค้นหำหนังสือเอกสำรทำงรำชกำร รวบรวมข้อมูล ควบคุมและจัดเก็บครุภัณฑ์ จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม จัดทำรำยงำนกำรประชุม อำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำงๆ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำน ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 – 5 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments