สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 เม.ย. -2 พ.ค. 2562 รวม 16 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ลิงค์: https://ehenx.com/2517/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกรปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 เม.ย. – 2 พ.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เศรษฐกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000 – 19250 บาท

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :15 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ปริญญาโท


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นิติกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ


นิติกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ปริญญาตรี

1) วิเคราะห์โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีความต้องการเงินกู้ และจัดทำแผน
บริหารหนี้สาธารณะ ติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสภาวะตลาดการเงิน เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแหล่งเงินกู้ เงื่อนไขเงินกู้ และเปรียบเทียบต้นทุนการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ในการอนุมัติให้มีการกู้เงินและค้ำประกันเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ทั้งในและต่างประเทศ
๓) ศึกษา วิจัย และจัดทำบทความทางวิชาการและ/หรือรายงานในหัวข้อ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง
๔) ศึกษาวิเคราะห์ฐานะเงินคงคลังและดุลเงินสดของรัฐบาลเพื่อกำหนดแผน และกลยุทธ์
ในการดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลและปรับฐานะเงินคงคลัง การกู้เงินสำหรับโครงการเงินกู้ของรัฐบาล ดำเนินการบริหารหนี้และความเสี่ยงจากโครงการเงินกู้ของรัฐบาล
๕) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามภาวะตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
๖) จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ และรูปแบบการระดมทุนรายปี ที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐ ทั้งโครงการที่รัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการลงทุน และหน่วยงานเจ้าของโครงการรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อจัดทำแนวทาง และวิธีการระดมทุน สำหรับโครงการลงทุนภาครัฐ (เงินให้กู้ต่อ ค้ำประกัน จากแหล่งเงินในประเทศและต่างประเทศ ) ตามที่ระบุไว้ในแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้และการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของรัฐบาลเพื่อนำมาให้กู้ต่อแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ปริญญาโท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1) ศึกษาขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นไปตามขอบเขตงานที่ได้รับอนุมัติภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้และระยะเวลาที่กำหนด
2) ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำหลักเกณฑ์และกรอบในการติดตามและประเมินผลโครงการและจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ
3) ประสานงานกับหน่วยงานจัดหาเงินกู้และการปรับโครงสร้างหนี้ภายในสำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะให้บันทึกข้อมูล วงเงินกู้ เงื่อนไขการกู้เงินต่างๆ ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโครงการ
เพื่อรองรับการบริหารการเบิกจ่ายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต่อไป
4) จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ และรูปแบบการระดมทุนรายปี ที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐ ทั้งโครงการที่รัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการลงทุน และหน่วยงานเจ้าของโครงการรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อจัดทำแนวทาง และวิธีการระดมทุน สำหรับโครงการลงทุนภาครัฐ (เงินให้กู้ต่อ ค้ำประกัน จากแหล่งเงินในประเทศและต่างประเทศ) ตามที่ระบุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ
5) จัดทำรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการลงทุนภาครัฐที่ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ
6) พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์แผนและการบริหารโครงการ รวมทั้งกำหนดแนวทางและขั้นตอนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมโครงการ กำหนดตัวชี้วัดผลกระทบการวัดผลการดำเนินงาน
7) กำกับดูแลฐานข้อมูลโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบสารสนเทศ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อผู้ใช้บริการ
8) ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ และสังคม ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ ในสาขา Mass Transit ระบบราง คมนาคม ขนส่งสื่อสาร พลังงาน การศึกษา และที่อยู่อาศัย


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

1) จัดทำแผน ดำเนินการ และประเมินผลในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
2) จัดทำสัญญา ข้อตกลง และเอกสารต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
3) ควบคุม ดูแลการใช้ประโยชน์ บำรุงรักษา และซ่อมแซมอาคารสถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ์
และยานพาหนะ
4) บริหารจัดการ และจัดทำทะเบียนรายละเอียดทรัพย์สินสำนักงาน
5) กำกับ ดูแล และดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินการ
6) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกรปฏิบัติการ

1) เสนอแนะความเห็น และให้คำปรึกษาข้อหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง
2) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้งศึกษา พิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับหนี้สาธารณะของประเทศ
3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ตลอดจนยกร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารหนี้สาธารณะ งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ปริญญาโท

1) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล
2) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน และการบริหารจัดการโครงการเงินกู้
3) ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

ปริญญาตรี

1) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ นโยบายการเงินการคลัง ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบายรัฐบาล
2) ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
3) ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงาน


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

1) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
๓) ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน


นิติกรปฏิบัติการ

1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหนี้สาธารณะ
2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ
3) ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. – 2 พ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 13 พ.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments