กทม.วันสอบครูผู้ช่วยกทม.30-31มี.ค.62


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กทม.วันสอบครูผู้ช่วยกทม.30-31มี.ค.62กทม.

กทม.

ลิงค์: https://ehenx.com/2439/ หรือ
เรื่อง: วันสอบครูผู้ช่วยกทม.30-31มี.ค.62


กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง กำหนดวันสอบและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับาชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 โดยเป็นผู้สอบในตำแหน่งและกลุ่มวิชาต่างๆ จำนวน 15 กลุ่มวิชา

 1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์)
 2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)
 3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาสังคมศึกษา)
 4. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาภาษาไทย)
 5. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาประถมศึกษา)
 6. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาดนตรีสากล)
 7. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาดนตรีไทย)
 8. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาวัดผล)
 9. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาคหกรรม)
 10. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน)
 11. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาบรรณารักษ์)
 12. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาแนะแนว)
 13. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ)
 14. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)
 15. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)
กำหนดวัน เวลา สอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค.

ตารางการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 ดังนี้

วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
(ภาค เช้า)
09.00-12.00 น.

(ภาคบ่าย)
14.00-15.30 น.

ภาค ก (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

– วิชาความรอบรู้ (75 คะแนน)
– วิชาความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

-วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
(75 คะแนน)

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
(ภาค เช้า)
09.00-11.00 น.

(ภาคบ่าย)
13.00-15.00 น.

15.10-15.30 น.
 

ภาค ข. (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

– วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (100 คะแนน)

– วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (100 คะแนน)

ภาค ค1 (คะแนน 50 คะแนน)
– ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์

 

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ
 1. ใบสมัครสอบที่มีรูปถ่ายมุมบนด้านขวาของใบสมัครสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบ หากไม่มีรูปถ่ายจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสอบ ทั้งสองวันของการสอบแข่งขันในแต่ละภาค

หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 1 และ 2 ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

สถานที่และกลุ่มวิชาสอบข้อเขียน ดังนี้
 1. สนามสอบที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เลขที่ 16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 กลุ่มวิชา ได้แก่
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
  • กลุ่มวิชาดนตรีสากล
  • กลุ่มวิชาดนตรีไทย
  • กลุ่มวิชาวัดผล
  • กลุ่มวิชาคหกรรม
  • กลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน
  • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
 2. สนามสอบที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่
  • กลุ่มวิชาแนะแนว
  • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
 3. สนามสอบที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 กลุ่มวิชา และห้องสอบพิเศษ (สำหรับผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย) ได้แก่
  • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
  • กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ
  • ห้องสอบผู้พิการต้องการความช่วยเหลือ
 4. สนามสอบที่ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เลขที่ 378 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย
  • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
 5. สนามสอบที่ 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุสิต (ถนนสิรินธร) เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่
  • กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
  • กลุ่มวิชาประถมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments