กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 มี.ค. -15 มี.ค. 2562

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ

ลิงค์: https://ehenx.com/2414/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 มี.ค. – 15 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติทั่วไป 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี 3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปต่างจังหวัดได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร ประกอบด้วย 1. บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 4. ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 5. ระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript of record) ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร 0 2354 6100 ต่อ 400

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมกิจการผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 – 15 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 มี.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมกิจการผู้สูงอายุ

แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments