กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 มี.ค. -5 เม.ย. 2562 รวม 17 อัตรา,

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 มี.ค. -5 เม.ย. 2562 รวม 17 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์: https://ehenx.com/2403/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า,นักประชาสัมพันธ์(ด้านภาษาอังกฤษ),นักประชาสัมพันธ์(ด้านทั่วไป),นักสื่อสารมวลชน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 มี.ค. – 5 เม.ย. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมประชาสัมพันะ์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ด้วยกรมประชาสัมพันะ์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นายช่างไฟฟ้า

อัตราเงินเดือน :11500 – 12650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นักประชาสัมพันธ์ (ด้านภาษาอังกฤษ)

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์ (ด้านทั่วไป)

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักสื่อสารมวลชน

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :7 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างไฟฟ้า

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
– สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


นักประชาสัมพันธ์ (ด้านภาษาอังกฤษ)

ปริญตรีทุกสาขาวิชา


นักประชาสัมพันธ์ (ด้านทั่วไป)

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


นักสื่อสารมวลชน

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างไฟฟ้า

1.ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(2) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
(3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ


นักประชาสัมพันธ์ (ด้านภาษาอังกฤษ)

1.ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดกิจกรรมดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
(2) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล
(4) จัดทำเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
๒.ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักประชาสัมพันธ์ (ด้านทั่วไป)

1.ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
(2) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
(3) ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์ และติดตามผล
(4) จัดทำเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ


นักสื่อสารมวลชน

๑.ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา จัดเตรียม และรวบรวมข้อมูลเพื่อผลิตรายการตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดีทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เป็นพิธีกรและดำเนินการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ในงานต่าง ๆ
(๓) ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าว ผู้ช่วยบรรณาธิการในการผลิต เรียบเรียงและผลิตข่าว
(๔) รวบรวม จัดทำและจัดเก็บข้อมูลข่าวและรายการ เพื่อเป็นฐานข้อมูล
(๕) ติดตามผลการรับฟังและคำติชมต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาคุณภาพรายการ
๒.ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓.ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.ด้านการบริการ
(๑) เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และประชาชนกับประชาชน
(๒) ให้บริการข้อมูลด้านข่าวและรายการแก่ผู้สนใจ

วิชาที่สอบ

นายช่างไฟฟ้า

ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียงและระบบภาพ
3. ระบบสายส่งกำลัง และระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
4. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย
5. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสารโทรคมนาคม
6. การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
7. เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย
8. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และระบบอินเตอร์เน็ต
9. เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
10. ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ


นักประชาสัมพันธ์ (ด้านภาษาอังกฤษ)

ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. หลักการประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารยุคดิจิทัล
2. การวิเคราะห์ประเด็นและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
3. ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ
4. ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ


นักประชาสัมพันธ์ (ด้านทั่วไป)

ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผล
2. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3. จรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและเหตุการณ์ปัจจุบัน


นักสื่อสารมวลชน

ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบเสียง) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
– ทดสอบ การอ่านข่าว บทความ บทร้อยกรอง

ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
๒. การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
๓. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวและรายงานข่าว
๔. หลักการเขียนและการอ่านที่ถูกต้อง
๕. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) ในการสื่อสาร
๖. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและประชาคมอาเซียน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. – 5 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 19 เม.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประชาสัมพันธ์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments