Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ป.ป.ง. สำนักงนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 มี.ค. -15 มี.ค. 2562

ป.ป.ง.

ป.ป.ง. สำนักงนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ลิงค์: https://ehenx.com/2331/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกองทุน )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 มี.ค. – 15 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ป.ป.ง. สำนักงนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามฟอกเงินประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอเงิน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียกัน ทุกสาขาวิชา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • วุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงาน ป.ป.ง. สำนักงนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนำมายื่นด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกองทุน กองบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกองทุน อาคารเอเวอร์กรีนเพลส ชั้น 7 เลขที่ 318 ซ.วรฤทธิ์ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 – 15 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 22 มี.ค. 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์ “ป.ป.ง. สำนักงนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | ใบสมัคร |

  Comments

  comments