กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ก.พ. -18 มี.ค. 2562 รวม 133 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/2212/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม133อัตรา,นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ,นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-16,500
อัตราว่าง: 133
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.พ. – 18 มี.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขช้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดนิปฏิบัติการ และตำแนห่งนายช่างรังวัดปฏิบัติการ

ด้วยกรมที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแนห่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
รวม 133 อัตรา

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 28 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-10,340 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล)

อัตราว่าง : 57 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,840-12,650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.-ปวท.


นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,840-12,650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.-ปวท.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล)

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
 3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล)

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
 3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

ปฏิัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการที่ดิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา วินิจฉัย ให้คำปรึกษา ตอบข้อร้องเรียนและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การกำหนดสิทธิในที่ดนิ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เช่น การสอบสวนสิทธิ การประเมินราคา การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย การรับคำขอเบ็ดเตล็ดต่างๆ เป็นต้นการรังวัดเอกชน การจัดสรรที่ดินและอาคารชุด ตลอดจนการเพิกถอน หรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และวิธีการที่กำหนด
 3. ศึกษา พิจารณา วินิจฉัย ให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการและคุ้มครองที่ดินของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่า และการสงวนที่ดินไ้ให้อนุชนรุ่นหลัง
 4. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ในการพัฒนาการจัดการและคุ้มครองที่ดินของรัฐ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การกำหนดสิทธิในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การรังวัดเอกชน การจัดสรรที่ดินและอาคารชุด รวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเืพ่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ดินอย่างถูกต้อง

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน / นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล) /นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างรังวัด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติ

 1. ดำเนินการสำรวจ รังวัด เพื่อทำแผนที่ ในการออกเอกสารสิทธิ์ การสอบเขต การแบ่งแยก การรวมโฉนด การพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดิน การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ประทานบัตร และการรังวัดทำแผนที่ประเภทอื่นๆ
 2. สำรวจ จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพจากสภาพพื้นที่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ใช้ประกอบการประเมินราคาที่ดินให้ตรงตามสภาพการใช้ประโยชน์
 3. รังวัดเพื่อสร้างหมุดบังคับภาพทางราบ เช่น การวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ (TRAVERSE) การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม (SATELLETE POSITIONING) จัดสร้างหรือปรับปรุงระวางแผนที่ ตรวจสอบและรับรองผลการรังวัด จัดทำบัญชีควบคุมการสร้างและการใช้ระวางแผนที่เพื่อนำไปใช้ในการออกเอกสารสิทธิ์
 4. รวบรวมระเบียบและวิธีการรังวัดทำแผนที่ในการออกหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน ประทานบัตร เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมกับทุกฝ่าย
 5. สอบสวน ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับการรังวัดทำแผนที่ของประชาชน หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับเบื้องต้น เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน
 6. จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การรังวัด และควบคุมการเบิกจ่ายหลักฐานการรังวัดต่างๆ เพื่อใช้ในการรังวัดทำแผนที่ให้มีประสิทธิภาพ
 7. ตรวจสอบแผนผังการจัดสรรที่ดินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการจัดสรรที่ดิน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อทีด่ินให้ได้รับความชอบธรรม
 8. ดำเนินการทดสอบความรู้ ตรวจสอบเครื่องมือรังวัด การปฏิบัติงานของช่างรังวัดเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานรังวัดทำผนที่ จัดสร้างระวางแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์
 2. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือในงานรังวัด และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

 1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
 2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 3. ประมวลกฎหมายอาญา
 4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 5. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2559
 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน / นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล) / นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล)

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

 1. งานวงรอบ การวัดมุมและปรับแก้มุม การวัดระยะและปรับแก้ระยะชั้น หรือเกณฑ์ของงานวงรอบ การทำแผนที่รายละเอียด
 2. การคำนวณและเขียนแผนที่ เป็นการคำนวณเนื้อที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมูลสำรวจ
 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่  และการรังวัดทำแผนที่ด้ยระบบดาวเทียม การทำผนที่รูปถ่ายทาอากาศ และระบบภูมิสารสนเทศ
 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดนิ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการรังวัด
 5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือรังวัดทำแผนที่ : เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม กล้องสำรวจแบบต่างๆ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมที่ดิน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 18 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 29 มี.ค. 2562

สอบวันที่: 13 ก.พ. 2562

ประกาศผลสอบ: 13 ก.พ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมที่ดิน

แผนที่ | 10 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments