กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-31 ม.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน

ลิงค์: https://ehenx.com/1899/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 40,080-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: (กรมการจัดหางาน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ในตำแหน่งนักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้วยกรมการจัดหางาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ตำแหน่งนักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

อัตราเงินเดือน :40,080 บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี- ปริญญาโท- ปริญญาเอก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.ได้รับปริญญาบัตรไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2.มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หรือวางแผนและบริหารกำลังคนขององค์กร ดังนี้
2.1 สำหรับวุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 15 ปี
2.2 สำหรับวุฒิปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 12 ปี
2.3 สำหรับวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 10 ปี
3.มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, การวางแผนและบริหารกำลังคนขององค์กร, ทำงานที่มีความสำคัญ ท้าทาย มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร, การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอันเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการแรงงาน, การถ่ายทอดความรู้ นิเทศงาน การวัดและประเมินผล และการให้คำปรึกษาเชิงนโยบายแก่หน่วยงาน
4.มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 เรื่อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.ด้านปฏิบัติการ
1.1 ให้คำปรึกษาการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึก
ที่เหมาะสมกับแนวโน้มการจ้างงานในปัจจุบัน และครอบคลุมการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มที่ประสงค์จะทำงาน
1.2 เสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เชิงลึก ด้วยแนวคิดหรือนวัตกรรม รวมทั้งเครื่องมือในการคัดกรองผู้สมัครงานให้ตรงกับความต้องการ
ของแต่ละตำแหน่งงานให้สอดรับกับสถานการณ์ตลาดแรงงาน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึก และประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบ ก่อนวางแนวทางในการปฏิบัติงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ให้เจ้าหน้าที่นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2.ด้านวางแผน
2.1 ศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างและปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของกลุ่มจังหวัดที่ปฏิบัติงาน (กลุ่มจังหวัด EEC, กลุ่มจังหวัด Smart City และกลุ่มจังหวัดที่มีสถานประกอบการและการจ้างงานจำนวนมาก) เพื่อให้เห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดเพื่อให้ผล
การวิเคราะห์ภาพรวมและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาในแต่ละจังหวัดมีความเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การปรับความต้องการแรงงานของประเทศ ปรับกำลังแรงงานให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน และวางแนวทาง
การรักษาเสถียรภาพของตลาดแรงงาน
2.2 วางแผนพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ของกรมการจัดหางานให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน
2.3 วางแผนและร่วมดำเนินการติดตาม และประเมินผลด้านการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึก พร้อมทั้งวางแผนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐและเพิ่มศักยภาพให้บริการของรัฐให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารของกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 รวมทั้งเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมหารือ เจรจา เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานร่วมกัน
4.ด้านการบริการ
4.1 ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนหางาน หรือผู้ต้องการหางานทำ
4.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึกได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
5.ปฏิบัติงานตาม Action Plan ที่กรมการจัดหางาน
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 – 31 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022486896

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments