กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 ม.ค. 2562 รวม 12 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/1776/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์,เศรษฐกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ม.ค. 2562กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการและเศรษฐกรปฏิบัติการ

ด้วยกรมหม่อนไหมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการและเศรษฐกรปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตร

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เศรษฐกร

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางออกแบบสิ่งทอ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ทางออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ทางการออกแบบเครื่องแต่งกาย ทางศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ทางการออกแบบแฟชั่น และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

เศรษฐกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
ด้านปฏิบัติการ
1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขาวิทยาการหลักการเก็บเกี่ยว การแปรรูป นวัตกรรม และมาตรฐานเกี่ยวกับหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและผลพลอยได้
2.ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการผลิตหม่อนไหม การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าหม่อนไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้ รวมทั้งพัฒนาอาชีพและสนับสนุนการตลาดหม่อนไหม
3.อนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม นวัตกรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้
ด้านการวางแผน
1.วางแผนงานการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
1.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
1.ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตร แก่หน่วยงานราชการ เอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
2.ให้คำปรึกษา แนะนำในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการผลิตผ้าไหม ลวดลายผ้าการพัฒนาลวดลายผ้าจากการออกแบบลวดลายและหรือโครงสร้างผ้า ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผ้าเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านปฏิบัติงาน
1.ดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และกระบวนการเกี่ยวข้องในการผลิตผ้าไหมและลวดลายผ้า
2.วิเคราะห์และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตผ้าไหม
3.ศึกษา วิเคราะห์ องค์ความรู้และภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาลวดลายผ้าจากการออกแบบลวดลายและหรือโครงสร้างผ้าเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
ด้านการวางแผน
1.วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนัก เพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และพัฒนาลวดลายผ้า
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในกรมหม่อนไหมทั้งส่วนกลางและภูมิภาคโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการผลิตผ้าไหมและลวดลายผ้าตามที่กำหนดไว้
2.ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และการพัฒนาลวดลายผ้าเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
ด้านการบริการ
1.รวบรวม จัดทำข้อมูล จัดทำรายงาน สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และการพัฒนาลวดลายผ้าเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และเพื่อใช้ในการปฏิบัติกงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
2.ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการจัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการผลิตผ้าไหมลวดลายผ้า เพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานและเผยแพร่แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

เศรษฐกร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครือข่าย ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาการตลาด รวมทั้งวางแผนการผลิต การขยายพันธุ์ และให้บริการพันธุ์หม่อนไหม วัสดุย้อมสี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านปฏิบัติงาน
1.ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายและให้บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านหม่อนไหม
2.ส่งเสริม และพัฒนาการตลาดหม่อนไหมให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้
3.วางแผนการผลิต และขยายพันธุ์ ให้บริการพันธุ์หม่อนไหม และวัสดุย้อมสี เพื่อส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม
4.ติดตามผลการจัดกิจกรรม/โครงการด้านผลิตและการตลาดหม่อนไหม เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าและสนับสนุนการเสนอแนวทาง หรือวางแผนแนวทางแก้ไข หรือปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
5.สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านหม่อนไหม เพื่อสนับสนุนและประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและการตลาดหม่อนไหม
ด้านการวางแผน
1.วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
1.ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกรมหม่อนไหม เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
1. ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องการผลิต การตลาดหม่อนไหมในระดับเบื้องต้นให้แก่ หน่วยงานราชการเกษตรกร ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศด้านการผลิต การตลาดหม่อนไหม เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของกรมหม่อนไหม

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเกษตร

1. ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร
2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหม

นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

1.ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์
2.การพัฒนาลวดลายและโครงสร้างผ้า
3.การสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งทอและการออกแบบผลิตภัณฑ์

เศรษฐกร

1.วิชาความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์
2.ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ (การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้านการเกษตร)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมหม่อนไหม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 ม.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมหม่อนไหม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments