สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 7 ม.ค. -18 ม.ค. 2562 รวม 5 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 7 ม.ค. -18 ม.ค. 2562 รวม 5 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/1732/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ม.ค. – 18 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ด้วยกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลังประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นิติกร

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เศรษฐกร

อัตราเงินเดือน :21000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เศรษฐกร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณ
และโปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นต้น
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(2) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณ
โปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นต้น
(3) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นิติกร

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
(2) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณ
โปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นต้น
(3) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เศรษฐกร

(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ
(2) จัดทำข้อมูลเบื้องต้น สถิติ จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศของกองทุนฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจและการดำเนินงานของกองทุนฯ
(3) ร่วมดำเนินการวางแผนการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(4) ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา ให้ข้อมูล และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ของกองทุนฯ แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ดูแลการจัดประชุม จัดเตรียมและดูแลความเรียบร้อยในการจัดประชุมในเรื่องต่าง ๆ เช่น การนัดหมายการประชุม การจดบันทึก การจัดทำรายงาน และประสานติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม เป็นต้น
(6) ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนฯ
(7) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของกองทุนฯ
(8) ดูแลและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของกองทุนฯ
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(1) รวบรวมข้อมูล ตัวเลข หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และการประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาวของ คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(2) ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
(3) จัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในของคณะอนุกรรมการ
ด้านตรวจสอบ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(4) จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในของคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(5) ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในคณะกรรมการกองทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านตรวจสอบของคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(6) รับผิดชอบงานธุรการต่าง ๆ ในคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบและกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มอบหมาย

นิติกร

(1) เสนอความเห็นในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายกองทุนฯ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของกองทุนฯ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
(3) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเสนอความเห็นในการดำเนินการด้านงานคดีของกองทุนฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
(4) เสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญาของกองทุนฯ
(5) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(6) ติดต่อประสานงานกับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย รวมทั้งติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในคณะกรรมการกองทุนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
(7) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายของกองทุนฯ ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจข้อกฎหมายของกองทุนฯ ที่เป็นปัญหา และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของกองทุน
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เศรษฐกร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
(1) เศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค
(2) บัญชี การเงิน และการธนาคาร
(3) วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
(4) ตรรกะ การสรุปความ และนำเสนอข้อมูล
(5) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
(1) แนวทางและวิธีการตรวจสอบภายในเรื่องการบริหารงบประมาณ การเงินบัญชี และการพัสดุ
(2) การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บัญชี พัสดุ กฎระเบียบ และสารสนเทศ
(3) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

นิติกร

(1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นต้น
(2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. – 18 ม.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments