ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ธ.ค. -21 ธ.ค. 2561 รวม 5 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

title=ศูนย์การทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ลิงค์: https://ehenx.com/1729/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน(อัตราสิบเอก)จำนวน๕อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: อื่นๆ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ธ.ค. – 21 ธ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

    ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับ

ราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้

     ๑.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

        ๑.๑. ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๑) ผธก.ศป.(อัตรา ส.อ.)

        ๑.๒. ตำแหน่ง ช่างเขียน (ชกท.๘๑๐) ผธก.ศป.(อัตรา ส.อ.)

        ๑.๓. ตำแหน่ง ช่างพิมพ์แผนที่ (ชกท.๘๔๓) ผธก.ศป.(อัตรา ส.อ.)

        ๑.๔. ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐) ผธก.ศป.(อัตรา ส.อ.)

        ๑.๕. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๗๑๑) ผธก.ศป.(อัตรา ส.อ.)

     ๒.คุณสมบัติผู้สมัคร

        ๒.๑. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์

        ๒.๒. สำเร็จการศึกษา ม.ต้น(ม.๓)เป็นอย่างต่ำสำหรับผู้มีคุณวุฒิสูงกว่านั้นตามที่กำหนดหากสอบคัดเลือกได้

               แล้วจะใช้วุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

        ๒.๓. เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย

        ๒.๔. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากัษตริย์เนประมุข

        ๒.๕. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร ฯลฯ

        ๒.๖. งดรับผู้เกิดปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๓ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินตาม พ.ร.บ.ราชการฯ

        ๒.๗. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้

        ๒.๘. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี

        ๒.๙. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

        ๒.๑๐. ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยถูกออกจากราชการเพราะมีความผิด

        ๒.๑๑. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกพักราชการ

        ๒.๑๒. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล

        ๒.๑๓. เป็นผู้ไม่มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือประพฤติตัวเป็นภัยต่อสังคมไม่เคยต้องโทษคดีอาญา

     ๓. คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

         ๓.๑. ตำแหน่ง  เสมียน

                – พิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่ต่ำกว่านาทีละ ๓๐ คำ

                – มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

         ๓.๒. ตำแหน่ง   ช่างเขียน

               – ควรสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) สาขาวิชาศิลปกรรม,วิจิตรศิลป์,จิตรกรรม

               – สามารถเขียนลายไทยและลายสากล, วาดเส้น,เขียนป้ายอักษร, ตัดโฟม ,งานปั้นนูนต่ำ ,แกะสลักได้ดี

         ๓.๓. ตำแหน่ง  ช่างพิมพ์แผนที่

               – มีความรู้ความสามารถด้านการวาดร่างแบบ,ทัศนียภาพ,พื้นฐานการเขียนแบบและใช้คอมฯ เป็นอย่างดี

          ๓.๔. ตำแหน่ง พลขับรถ

                 ๓.๔.๑. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑

                 ๓.๔.๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์

                 ๓.๔.๓. สามารถขับรถยนต์ได้ดี

                 ๓.๔.๔. มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

       ๔. หลักฐานการรับสมัคร

           ๔.๑. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาจำนวน ๒ รูป(ถ่ายไม่เกิน ๖เดือน)

           ๔.๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)

           ๔.๓. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร,บิดา,มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

           ๔.๔. สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร (กรณีชื่อสกุล บิดา และมารดาไม่ตรงกัน)

           ๔.๕. สำเนาใบมรณบัตรของบิดา และมารดา (กรณีถึงแก่กรรม)

           ๔.๖. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ

           ๔.๗. ใบสำคัญความเห็นของแพทย์ทหาร(ทบ.๔๖๖-๖๒๐)จากแพทย์ทหารกองประจำการพร้อมแบบตรวจ

                  เลือดหาภูมิต้านทานโรคเอดส์ (ตรวจผลไม่เกิน ๖ เดือน)

           ๔.๘. ใบสำคัญทางทหาร

                  ๔.๘.๑. ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ให้ใช้สำเนา สด.๘ หนังสือรับรองความประพฤติจาก

                           หน่วยครั้งสุดท้าย (ระดับ ผบ.พันขึ้นไป) และประวัติทหารบก (ทบ.๑๐๐-๐๗๕)

                  ๔.๘.๒. ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารจากกรมรักษาดินแดน ปี ๓ ให้ใช้สำเนาแสดงวิทยฐานะจาก กรม

                           รด.และหนังสือรับรองความประพฤติจาก ศูนย์การฝึกกรม รด.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

                  ๔.๘.๓. บุคคลพลเรือนให้ใช้สำเนา สด.๙,สด.๔๓

            ๔.๙. หลักฐานอิ่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็นต้น

            ๔.๑๐. เอกสารตามข้อ ๔.๒-๔.๙ (ใช้สำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ)พร้อมนำตัวจริงมาแสดงในวันรับสมัคร

            ๔.๑๑. การรับสมัครจะรับเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น

          ๕.

วิชาที่สอบ

              ๕.๑.ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐)จำนวน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

                    ๕.๑.๑. ภาควิชาการ  

                              – วิชาภาษาอังกฤษ                                        จำนวน ๑๐ คะแนน

                              – วิชาภาษาไทย                                            จำนวน ๑๐ คะแนน

                              – วิชาความรู้ทั่วไป                                         จำนวน ๑๐ คะแนน

                              – วิชาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                        จำนวน ๑๐ คะแนน

                             – ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕       จำนวน ๑๐ คะแนน

                    ๕.๑.๒. ภาคปฏิบัติ                                                   จำนวน ๑๐ คะแนน

                    ๕.๑.๓. ภาคสัมภาษณ์                                               จำนวน ๑๐ คะแนน

                    ๕.๑.๔. ทดสอบร่างกาย                                              จำนวน ๑๐ คะแนน

                ๕.๒.ตำแหน่ง ช่างเขียน (ชกท.๘๑๐) และช่างพิมพ์แผนที่ (ชกท.๘๔๑) จำนวน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

                    ๕.๒.๑. ภาควิชาการ  

                              – วิชาภาษาอังกฤษ                                        จำนวน ๑๐ คะแนน

                              – วิชาภาษาไทย                                            จำนวน ๑๐ คะแนน

                              – วิชาความรู้ทั่วไป                                         จำนวน ๑๐ คะแนน

                              – วิชาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                        จำนวน ๑๐ คะแนน

                    ๕.๒.๒. ภาคปฏิบัติ                                                   จำนวน ๔๐ คะแนน

                    ๕.๒.๓. ภาคสัมภาษณ์                                               จำนวน ๑๐ คะแนน

                    ๕.๒.๔. ทดสอบร่างกาย                                              จำนวน ๑๐ คะแนน

                 ๕.๓.ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๖๔๐)จำนวน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

                    ๕.๓.๑. ภาควิชาการ  

                              – วิชาภาษาอังกฤษ                                        จำนวน ๑๐ คะแนน

                              – วิชาภาษาไทย                                            จำนวน ๑๐ คะแนน

                              – วิชาความรู้ทั่วไป                                         จำนวน ๑๐ คะแนน

                              – วิชาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                        จำนวน ๑๐ คะแนน

                             – ความรู้ด้านจราจรทางบก                                จำนวน ๑๐ คะแนน

                             – ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์                              จำนวน ๑๐ คะแนน

                    ๕.๓.๒. ภาคปฏิบัติ                                                   จำนวน ๓๐ คะแนน

                              – การนำเข้าจอดในพื้นที่จำกัด

                             – การขับรถตามช่องทางบังคับ

                             – การขับรถตามเส้นทางตามกฎจราจร

                             – การปรนนิบัติบำรุงยานยนต์

                    ๕.๓.๓. ภาคสัมภาษณ์                                               จำนวน ๑๐ คะแนน

                    ๕.๓.๔. ทดสอบร่างกาย                                              จำนวน ๑๐ คะแนน

                ๖. รายละเอียดอื่น

                    ๖.๑. เปิดรับสมัคร ในวันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๓๐ ถึง ๑๖๐๐ ที่แผนกจัดการ กอง

                  กำลังพล ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

                    ๖.๒. สอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๐๐ จนกว่าจะเสร็จ ณ กองบัญชาการ

                 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

              ๗. ระเบียบการเข้าสอบ

                  ๗.๑. การแต่งกาย

                         ๗.๑.๑. การทดสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นและให้นำ

                  บัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการควบคุมการสอบในวันสอบด้วย

                        ๗.๑.๒. การทดสอบร่างกาย ชุดกีฬา

                   ๗.๒. ห้ามนำเอกสารหนังสือ ตำรา และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องทดสอบ

 

      กองกำลังพล

      โทร.๐๓๖๔๘-๖๔๓๓-๔ ต่อ ๓๙๐๒๓

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 – 21 ธันวาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบวันที่: 25 ธ.ค. 2561

ประกาศผลสอบ: 28 ธ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศูนย์การทหารปืนใหญ่

แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments