โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ม.ค. 2562 รวม 60 อัตรา

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ม.ค. 2562 รวม 60 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

title=โรงเรียนดุริยางค์ทหารบกโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/1683/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม60อัตรา(ชาย/หญิง),นักเรียนดุริยางค์ทหารบก
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 60
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

กรมดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย-หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 นาย ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562
จำนวน 60 นาย

ประเภทเครื่องดนตรีที่รับสมัคร โดยแยกชาย/หญิง ดังนี้

ชาย รับเครื่องดนตรี 19 ชนิด ประกอบด้วย

 1. Piccolo & Flute
 2. Clarinet
 3. Oboe
 4. Bassoon
 5. Saxophone
 6. Trumpet/Cornet
 7. French Horn
 8. Trombone
 9. Euphonium&Baritone
 10. Tuba&Sousaphone
 11. Percussion
 12. Drum Set
 13. Violin
 14. Viola
 15. Cello
 16. Double Bass
 17. Electric Guitar
 18. Electric Bass
 19. Piano/Keyboard

หญิง รับเฉพาะเครื่องดนตรี 8 ชนิด ประกอบด้วย

 1. Flute
 2. Clarinet
 3. Saxophone
 4. Violin
 5. Viola
 6. Cello
 7. Double Bass
 8. Piano

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เป็นชายหรือหญิงมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ (พ.ศ.2544-2547)
 2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
 3. ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่ด้วยสัญชาติ สำหรับนักเรียนดุริยางค์ที่ศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่บิดาและมารดามิได้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือสัญชาติอื่น ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติว่าด้วยการกำหนดสัญญาติตามระเบียบนี้
 4. มีบุคลิกดีโดยมีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎมหายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่กองทัพบกกำหนดรายละเอียดไว้ใน ผนวกท้ายระเบียบ
 5. มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
 6. เป็นโสดไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ
 7. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีความเลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
 8. ไม่เป็นภิษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 9. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 10. ไม่เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันได้แก่ การเสพ การมีไว้ในครอบครองเพื่อการเสพและการจำหน่าย ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาไม่เคยต้องคำพิพากษาในคดียาเสพติดและไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ถูกลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 11. ไม่เคยเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหารและอยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ
 12. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกแล้ว
 13. ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรองที่มีคุณสมบัติตามที่กองทัพบกกำหนด ทำการรับรองตามพันธกรณี
 14. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

วิธีการสมัครงาน โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 – 8 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022459378

หรือ 022451457, 022453373 ต่อ 89530, 89532, 89533, 89534

ดาวน์โหลดไฟล์ “โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments