จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-3 ม.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=จุฬาฯจุฬาฯ

จุฬาฯ

ลิงค์: https://ehenx.com/1525/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 16,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลืกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,500 บาท (ขั้นต่ำ) เพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กลุ่มภารกิจด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

อัตราเงินเดือน :16,500 (ขั้นต่ำ) บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. ลักษณะของงานประจำที่ต้องปฏิบัติ
4.1 ด้านการปฏิบัติการ
4.1.1 ดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน
4.1.2 ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุงและการปิดหลักสูตร
4.1.3 ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและเอกสารประกอบ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
4.1.4 นำเสนอคณะกรรมการวิชาการและการศึกษาพิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์พิจารณาอนุมัติ
4.1.5 ตรวจสอบการพิจารณาการเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ แก้ไขรายละเอียดรายวิชา
และปิดรายวิชา รวมทั้งขอบรรจุรายวิชานอกคณะ
4.1.6 จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการและการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
4.1.7 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้านวิชาการ หลักสูตร
และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวางระบบ
กระบวนการ มาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานด้านวิชาการและหลักสูตร
4.1.8 ปฏิบัติงานตามแผนงานและกระบวนการด้านวิชาการและหลักสูตร ในความรับผิดชอบ
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติ คู่มือ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และประกาศที่เกี่ยวข้อง
4.2 ด้านการวางแผน
4.2.1 จัดลำดับความสำคัญและวางแผนการทำงานของตนเอง และประสานงาน
การวางแผนร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมายที่กำหนด
4.3 ด้านการประสานงาน
4.3.1 ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านหลักสูตรเพื่อแก้ไขและขอข้อมูลเพิ่มเติม
รวมทั้งแจ้งข้อมูลแก่หลักสูตรในการปรับแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง
4.3.2 ประสานงานกับหลักสูตรในการรับและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการติดตาม กำกับดูแล และกระตุ้น
ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4.3.3 ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของหน่วยงานและ
ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4.3.4 อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านวิชาการและหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
4.4 ด้านการบริการ
4.4.1 ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการและหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจ
ของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
4.4.2 ให้คำปรึกษา อธิบายขั้นตอนและตอบปัญหาเบื้องต้นในการดำเนินงานประเมินผล
การเรียนการสอนออนไลน์แก่อาจารย์และบุคลากร
4.4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการและหลักสูตร เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
บุคลากรหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
4.5 งานบริการการศึกษาและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4.5.1 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์มอบหมาย

วิชาที่สอบ

5. วิธีการคัดเลือก
5.1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
5.2 ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
5.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
5.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
5.5 สัมภาษณ์

3. ความรู้ความสามารถ
3.1 มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
3.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint) และเครือข่าย Internet ตลอดจนสามารถพิมพ์ดีดได้ดี
3.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียน และพูด
3.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการอ่าน เขียน และพูดในระดับดี
3.5 มีความสามารถในการประสานงาน
3.6 มีความตั้งใจในการทำงาน อัธยาศัยดี ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ และสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
3.7 มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

วิธีการสมัครงานพนักงาน จุฬาฯ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 3 ม.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “จุฬาฯ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments