สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-26 ธ.ค. 2561 รวม 16 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/1499/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เศรษฐกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ธ.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เศรษฐกร

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :11 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวม ประมวลนโยบายของรัฐบาล สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการทางเศรษฐกิจการเกษ๖รศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
 2. จัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
 3. เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และมาตรการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจการเกษตรของรัฐบาล
 4. ติดตามผลดำเนินการตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงการของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของภาครัฐ

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 2. ชี้แจงและให้รายละอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงด้านเศรษฐกิจการเกษตร แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตร
 2. ให้คำปรึกษษ แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการเกษตร

เศรษฐกรปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และมาตรการต่างๆ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจของสินค้าการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร และผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าต่อสินค้าเกษตร
 3. จัดทำยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรรายชนิด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
 4. เสนอยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและมาตรการต่างๆ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย
 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วามมือและผลสัมฤทธิ์ตามกำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าต่อสินค้าเกษตร

4. ด้านการบริการ

 1. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร รวมทั้งผลการประเมินโครงการสำคัญ ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าต่อสินค้าเกษตร
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตร และผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าต่อสินค้าเกษตร รวมถึงการประเมินผลโครงการ

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค
 2. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรของประเทศ การวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงาน/โครงการตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรของประเทศและการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
 3. วิชาภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์บทความทางเศรษฐกิจการเกษตร

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้

 1. ความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค พฤติกรรมและการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและการบริโภค อุปสงค์และอุปทาน กลไกตลาดและระบบราคา การพัฒนาประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจ
 2. การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 3. วิชาภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์บทความทางเศรษฐกิจการเกษตร

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 26 ธ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 ม.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments