กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 พ.ย. -20 ธ.ค. 2561 รวม 5 อัตรา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 พ.ย. -20 ธ.ค. 2561 รวม 5 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/1468/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชากรสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :11,500-12,650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย)

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
 2. อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
 3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย)

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
 3. เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 5. รวมรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย)

 1. รับผิดชอบงานวิเคราะห์ทางเคมีและงานวิจัยในห้องปฏิบัติการไดออกซิน ห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ ห้องปฏิบัติการด้านสารพิษ
 2. ปฏิบัติงานทดสอบ กำกับดูแลด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ เช่น HPLC,GC,GC/MS,GC/HRMS,LC/MS,Spectrometer เป็นต้น
 3. ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม
 4. จัดทำข้อเสนอโครงการและแผนงานวิจัย และงบประมาณในโครงการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 6. จัดทำและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 7. ถ่ายทอดและอบรมให้ความรู้ด้านมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมาย
 8. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 5. การนำเทคโนโลยี Digital มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย)

 1. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม กฎหมาย นโยบาย และองค์กรสิ่งแวดล้อม
 2. งานวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
 3. ความรู้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
 4. ความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม
 5. ความรู้งานระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 27 ธ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments