ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-14 พ.ย. 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-14 พ.ย. 2561

ฝากประชาสัมพันธ์

title=ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ลิงค์: https://ehenx.com/1348/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบัญชีอาวุโส
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลภายนอก ฝ่ายการบัญชี

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานฝ่ายการบัญชี ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง นักบัญชีอาวุโส ฝ่ายการบัญชี

จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติทั่วไป
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน
 2. อายุไม่เกิน  35  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 3. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชี หรือด้านสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 7 ปี
 4. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความรู้มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 7. เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 8. หากมีความรู้ระบบงานบัญชีธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์/การผ่านงาน โดยระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด
 • ใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ใบประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
 • รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไฟล์ .JPEG)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์กับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1076, 02-202-1265

การคัดเลือก

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 – 14 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments