ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-28 ธ.ค. 2561 รวม 60 อัตรา

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-28 ธ.ค. 2561 รวม 60 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

ลิงค์: https://ehenx.com/1014/ หรือ
ตำแหน่ง: รม60อัตรา,นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 17,500-23,100
อัตราว่าง: 60
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ธ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 13

ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ต่อไปให้เกิดความต่อเนื่อง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดีเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์  visionary thinker นักพัฒนาและวางแผน developer & planner และนักปฏิบัติ operator อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป ซึ่งใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ 22 เดือน และผู้ได้รับการประเมินให้เป็นผู้สำเร็จจากโครงการจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไปโดยมีรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยน รุ่นใหม่รุ่นที่ 13 ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13)

อัตราเงินเดือน :21000 – 23100 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :30 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาเอก


ชื่อตำแหน่ง :นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13)

อัตราเงินเดือน :17500 – 19250 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :30 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปริญญาเอก

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2526 เป็นต้นไป)

ปริญญาโท

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2531 เป็นต้นไป)
จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (วันก่อนวันทดสอบขั้นตอนที่ 3)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปริญญาเอก

เป็นการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

ปริญญาโท

เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

วิชาที่สอบ

ปริญญาเอก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จะต้องผ่านการทดสอบใน 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน
(1) วิชาความสามารถทางภาษาไทย (เน้นความสามารถทางด้านการสื่อสาร)
(2) วิชาความถนัดทางเชาวน์ปัญญา
(3) วิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP)
ผู้สมัครที่มีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไปสำหรับการสอบแบบ Internet –based Testing หรือผลสอบ IELTS ได้คะแนนตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือ CU-TEP ได้คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป
โดยผลสอบดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP ถึงวันที่
28 ธันวาคม 2561 (วันที่ปิดรับสมัคร) จึงจะได้รับการยกเว้นการสอบวิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานในแต่ละวิชา ทั้ง 3 วิชา จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบในขั้นตอนที่ 2
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์
(1) การทดสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ความคิดเชิงเหตุผลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ในประเด็นร่วมสมัยของไทย ทางด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การเมือง การปกครอง กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(2) การทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านทั้งการทดสอบข้อเขียนฯ และการทดสอบสภาวะจิตใจฯ
ตามขั้นตอนที่ 2 ผู้สมัครจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบในขั้นตอนที่ 3 (1) การประเมินพฤติกรรมด้วยวิธี Assessment Centers และให้ผู้สมัครส่งเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือกตามข้อ 2.4 ก่อน ผู้สมัครจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบในขั้นตอนที่ 3 (2) การประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์
3.3 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชาวน์อารมณ์
(1) การประเมินพฤติกรรมด้วยวิธี Assessment Centers
(2) การประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านทั้งการประเมินพฤติกรรมฯ และการประเมินบุคลิกภาพฯ
ตามขั้นตอนที่ 3 จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบในแต่ละขั้นตอน และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 กำหนด

ปริญญาโท

ผู้สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จะต้องผ่านการทดสอบใน 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน
(1) วิชาความสามารถทางภาษาไทย (เน้นความสามารถทางด้านการสื่อสาร)
(2) วิชาความถนัดทางเชาวน์ปัญญา
(3) วิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP)
ผู้สมัครที่มีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไปสำหรับการสอบแบบ Internet –based Testing หรือผลสอบ IELTS ได้คะแนนตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือ CU-TEP ได้คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป
โดยผลสอบดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP ถึงวันที่
28 ธันวาคม 2561 (วันที่ปิดรับสมัคร) จึงจะได้รับการยกเว้นการสอบวิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานในแต่ละวิชา ทั้ง 3 วิชา จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบในขั้นตอนที่ 2
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์
(1) การทดสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ความคิดเชิงเหตุผลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ในประเด็นร่วมสมัยของไทย ทางด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การเมือง การปกครอง กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(2) การทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านทั้งการทดสอบข้อเขียนฯ และการทดสอบสภาวะจิตใจฯ
ตามขั้นตอนที่ 2 ผู้สมัครจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบในขั้นตอนที่ 3 (1) การประเมินพฤติกรรมด้วยวิธี Assessment Centers และให้ผู้สมัครส่งเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือกตามข้อ 2.4 ก่อน ผู้สมัครจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบในขั้นตอนที่ 3 (2) การประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์
3.3 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชาวน์อารมณ์
(1) การประเมินพฤติกรรมด้วยวิธี Assessment Centers
(2) การประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านทั้งการประเมินพฤติกรรมฯ และการประเมินบุคลิกภาพฯ
ตามขั้นตอนที่ 3 จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบในแต่ละขั้นตอน และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 กำหนด

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร. :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ก.พ.ร. ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.ร.

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments