สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ต.ค. -22 ต.ค. 2561 รวม 5 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ลิงค์: https://ehenx.com/938/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสนับสนุนการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ต.ค. – 22 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2)

อัตราเงินเดือน :21,000 บาท บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3)

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 4)

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน
4) สาขาวิชาการจัดการ
(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(8) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
2) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
3) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 4)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) สาขาวิชาการจัดการงานบุคคล
3) สาขาวิชาการเลขานุการ
(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(7) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. งานช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
2. งานช่วยสนับสนุนการให้สิทธิและประโยชน์
ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
3. งานช่วยสนับสนุนการตรวจสอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2)

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. งานรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอแนะยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการที่ได้รับมอบหมาย
2. งานด้านผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3)

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. งานซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
2. งานบันทึก ตรวจสอบตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์สาธารณูปโภค และงานระบบดับเพลิงภายในอาคาร
3. งานประสานและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอก
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 4)

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. งานสารบรรณ รับ – ส่ง เอกสารทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
2. งานบันทึกข้อมูล และจัดพิมพ์เอกสารทั่วไป
3. งานจัดเก็บเอกสาร
4. งานติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 – 22 ตุลาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments