กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ก.ย. -12 ต.ค. 2561 รวม 50 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ก.ย. -12 ต.ค. 2561 รวม 50 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/737/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม50อัตรา,นักการทูตปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ก.ย. – 12 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หนังสือสำนังกาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยากรสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/197 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง การสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/241 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 เรื่องการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ จึงปรกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักการทูตปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :50 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี- ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
 • ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงการติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการทูตและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์และใช้ประกอบการกำหนดและดำเนินนโยบายของรัฐบาลในด้านการทูตและต่างประเทศ จัดทำข้อมูลภูมิหลัง ประเด็นการหารือ ประเด็นการประชุม จดบันทึกการสนทนา
การประชุม และประสานงานสำหรับการเยือน การประชุมระหว่างประเทศ ปฏิบัติงานด้านกงสุล เช่น งานด้านสัญชาติและนิติกรณ์ และการช่วยเหลือคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น งานด้านพิธีการทูต เช่น การอำนวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตแก่คณะทูตานุทูต กงสุลในประเทศไทย และงานเกี่ยวกับระเบียบพิธีการทูต เป็นต้น รวมทั้งงานด้านสารนิเทศ เช่น การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศไทย และงานการทูตเพื่อวัฒนธรรม การทูตเพื่อประชาชน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

หลักสูตรการสอบแข่งขัน และวิธีการสอบ

หลักสูตรการสอบแข่งขันและวิธีการสอบจะใช้กับผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักการทูตปฏฺบัติการ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท และกระทรวงการต่างประเทศจะใช้ข้อสอบในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งชุดเดียวกันสำหรับผู้สอบในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนของข้อสอบจะใช้มาตรฐานเดียวกัน มีรายละเอียด ดังนี้

 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 2 วิชา คือ
  1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) เป็นข้อสอบภาษาไทยเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กฎหมาย ฯลฯ ทั้งของประเทศไทย และของโลก
  2. วิชากรใช้ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อทดสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ได้แก่ ไวยากรณ์ (Grammar) และการอ่านเอาเรื่อง (Reading Comprehension)
 2. การสอบแข่งขันเืพ่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 2 วิชา คือ
  1. วิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ (120 คะแนน) ปรกอบด้วย
   1. เรียงความเปนภาษาต่างประเทศ (45 คะแนน) โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกตอบเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น อารบิก
   2. ย่อความภาษาไทยเป็ฯภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)
   3. แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
   4. แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (15 คะแนน)
  2. วิชาความรู้สำหรับนักการทูต (80 คะแนน) ประกอบด้วย
   1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (30 คะแนน)
   2. องค์การระหว่างประเทศ (25 คะแนน)
   3. เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (25 คะแนน)
   4. กฎหมายระหว่างประเทศ (25 คะแนน)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. – 12 ต.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 ต.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments