สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกเลิกรับนายร้อยตำรวจหญิง


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/514/ หรือ
เรื่อง: ยกเลิกรับนายร้อยตำรวจหญิง


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลิกรับนายร้อยตำรวจหญิง ปี 62

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศเลิกรับ “นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง” ปี 62

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. สำนักงานกำลังพล ทำบันทึกข้อความถึงผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติแนวทางการสรรหาและผลิตกำลังพลในส่วนของนักเรียนนายร้อยตำรวจ และนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2562

ใจความสำคัญคือ ให้ยกเลิกการรับบุคคลภายนอกเพศหญิงเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

จากบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง ตร.อนุมัติแนวทางการสรรหาและผลิตกำลังพลในส่วนของ นรต.และ นตท. ในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2562

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตามหนังสือ รร.นรต. ด่วนที่สุด ที่ 0035.11/1692 ลง 11 ก.ค. 61 อนุมัติดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (ชาย) ผู้สำเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หรือเทียบเท่า เข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จำนวน 280 อัตรา เข้าศึกษาต่อ รร.ตท. เพื่อจะเป็นนายตำรวจสัญญาบัตร ตามระเบียบกองทัพไทยว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยใช้แนวทางการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ ตามแนวทางที่ประชุมคณะกรมการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร (กศต.) และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้งขอยกเลิกการจัดสรรอัตราในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็น นรต. และบุคคลภายนอกเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ตร. จำนวน 280 อัตรา ตามที่ ตร. ได้เคยอนุมัติไว้ โดยไม่มีกำหนด และให้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (ชาย) ผู้สำเร็จการศกึษาขั้นมัธญมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หรือเทียบเท่าเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 280 อัตรา แทนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น

สกพ. ได้ดำเนินการเสนอ ตร. พิจารณาแล้ว ตร. มีบันทึกลง 23 ส.ค. 61 ท้ายหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/11191 ลง 16 ส.ค. 61 อนุมัติการดำเนินการตามข้อ 4.2 รายละเอียดปรากฎตามสำเนาบันทึก ตร.

 

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments