สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 ส.ค. 2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 ส.ค. 2561

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/458/ หรือ
ตำแหน่ง: รองสารวัตรฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานส่งกำลังบำรุง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานส่งกำลังบำรุง

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในสังกัด สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.2561

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำักงานส่งกำลังบำรุง ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานส่งกำลังบำรุง ด้วยวิธีการคัดเลือก จึงประกาศรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ สำักงานส่งกำลังบำรุง จำนวน 1 ตำแหน่ง (ตำแหน่งเลขที่ 0301 11306 0069)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการปกครอง หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
 2. ข้าราชการตำรวจไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับกาคัดเลือกตามประกาศนี้

วิชาที่สอบ

ทดสอบความรู้ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้

 1. ความรู้ทั่วไป จำนวน 25 ข้อ คะแนน 25 คะแนน
 2. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 25 ข้อ คะแนน 25 คะแนน
 3. ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 25 ข้อ คะแนน 25 คะแนน
 4. ความรู้ด้านภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ คะแนน 25 คะแนน

ทดสอบความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะทั่วไป และทัศนคติ โดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100) ดังนี้

 1. ความรู้ 20 คะแนน
  1. พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม
  2. ความรู้ที่ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัิงานในหน้าที่
 2. ความสามารถ 20 คะแนน
  สัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมที่จะทำงานในหน้าที่ หรือความสามารถที่จะรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
 3. บุคลิกลัษณะทั่วไป 20 คะแนน
  พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ดังนี้

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์
  2. ความประพฤติและอุปนิสัย
 4. ทัศนคติ 20 คะแนน
  พิจารณาจากทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการทำงานความกระตือรือร้น ทัศนคติ แนวความคิด และความเชื่อถือที่สอดคล้องกับแนวนโยบายโครงการหรือแผนงานของทางราชการ
 5. มนุษญสัมพันธ์ 20 คะแนน
  พิจารณาจากการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เป็นคนช่างสังเกต มีความคิดและคำพูดสร้างสรรค์ สื่อสารชัดเจน

 

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 6 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานส่งกำลังบำรุง อาคาร 1 ชั้น 6 เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 – 29 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022413341

  หรือ 022413342-5

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 ก.ย. 2561

  สอบวันที่: 10 ก.ย. 2561

  ประกาศผลสอบ: 14 ก.ย. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments