กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -9 ส.ค. 2561 รวม 11 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/134/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,ช่างไฟฟ้า,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ,ช่างเครื่องเรือ,นิติกร,นักวิชาการขนส่ง,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,สงขลา,สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ส.ค. – 9 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 109/2561

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 110/2561

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)

ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 111/2561

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)

ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :ช่างไฟฟ้า

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :นายช่างโยธา

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :นายช่างเขียนแบบ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :ช่างเครื่องเรือ

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ 2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี


ชื่อตำแหน่ง :นิติกร (ด้านแรงงานทางทะเล)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการขนส่ง (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- อนุปริญญา
– ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานขนส่ง(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับวุฒิ ปวส. ทางด้านพาณิชยกรรมหรือ บริหารธุรกิจทุกสาขา หรือทางคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านโสตทัศนศึกษา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือเทคโนโลยีการศึกษา

ช่างไฟฟ้า

ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง หรือ อิเล็กทรอนิกส์

นายช่างโยธา

ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือ สำรวจ

นายช่างเขียนแบบ

ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาเขียนแบบโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิควิศวกรรมโยธา วิชาการก่อสร้างหรือวิชาโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล เขียนแบบเครื่องกล หรือเขียนแบบโยธา

ช่างเครื่องเรือ

  1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
  2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

นิติกร

  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
  2. มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

นักวิชาการขนส่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา พาณิชยนาวี เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ วิศวกรรมขนส่ง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจทุกสาขา

เจ้าพนักงานขนส่ง

ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ หรือช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซมและบำรุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
2. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
3. ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน, รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในงานที่ตนรับผิดชอบ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

1. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูล
3. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ประสาน แลกเปลี่ยนข้อมูลให้ผู้ใช้งาน ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

1. จัดเตรียม ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซมเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี
2. ช่วยเรียบเรียงบทรายการวิทยุ ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ
3. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ช่างไฟฟ้า

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแลบำรุงรักษา เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
2. เบิก-จ่าย-เก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม ควบคุม และตรวจสอบความเรียบร้อยในงานไฟฟ้า ตลอดจนให้คำแนะนำหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานด้านการไฟฟ้า
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายช่างโยธา

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ การควบคุมการก่อสร้าง การบำรุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน ท่าเทียบเรือ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
2. ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ สำรวจร่องน้ำ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจทางอุทกวิทยา เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายช่างเขียนแบบ

ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม งานแผนที่แม่น้ำ-ร่องน้ำ แผนที่ประเทศไทย ซ่อมแซมแผนที่ที่ชำรุด จัดสร้างสารบรรณแผนที่และแม่น้ำภายในประเทศ งานวิศวกรรมโครงสร้างและระบบงานต่างๆ สำรวจ ออกแบบศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาใช้ในระบบเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเขียนแบบแปลนแสดงรายละเอียดโครงสร้างเรือ รายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการต่อเรือ ตรวจสอบแบบเรือ-แพ ในเบื้องต้นตามที่กำหนดในข้อบังคับการตรวจเรือ จัดเก็บ-สืบค้น แบบเรือต่างๆ ที่มีการอนุมัติ เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ช่างเครื่องเรือ

1. ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานในการปรับ ซ่อม บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ของเครื่องจักรยนต์ของเรือกลซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 125 กิโลวัตต์
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 150 แรงม้า
3. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นิติกร

1. พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายเกี่ยวกับคนประจำเรือและแรงงานทางทะเลที่เป็นภาษาต่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสม และ/หรือ เป็นข้อมูลสนับสนุน
2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขความตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายภายใน เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองคนประจำเรือไทย
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับคนประจำเรือ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
4. ช่วยให้คำปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

นักวิชาการขนส่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ การอนุญาต-ไม่อนุญาต การจดทะเบียน และการจดแจ้งของผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.2521 และพระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548
2. การพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 (สำหรับกิจการท่าเรือเดินทะเลที่มีท่าให้บริการ จอดเทียบ บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าแก่เรือเดินทะเลที่มีขนาดตั้งแต่ห้าร้อยตันกรอสขึ้นไป)
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการขนส่งและการพาณิชยนาวี เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางการส่งเสริมพัฒนากิจการพาณิชยนาวีและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวลผลและค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชยนาวีและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลทางสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อความสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ จัดทำรายงานทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ
5. งานประชาสัมพันธ์ และบริการข้อมูล เช่น ให้บริการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนงานเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่องของผู้มาขอรับบริการ หรือให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของส่วนราชการแก่บุคคลหรือหน่วยงาน
6. ปฏิบัติงานด้านค่าธรรมเนียม เช่น รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน สรุปรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประจำวัน จัดเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน สรุปยอดเงินคงเหลือ และนำส่งเงินรายได้ เป็นต้น
7. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เจ้าพนักงานขนส่ง

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆที่เกี่ยวกับการขนส่งการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ
4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานพัสดุ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 1.1 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 1.2 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 1.3 ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.4 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ แก้ไขเพิ่มเติม 1.5 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 1.6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.7 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ 1.8 ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1.9 ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 130 คะแนน) 1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1.3 ความรู้พื้นฐานด้านการซ่อมแซม บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 1.4 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 1.5 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ 1.6 ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1.7 ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 130 คะแนน) 1.1 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว 1.2 ความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 1.3 ความรู้ในการออกแบบเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ 1.4 ความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 1.5 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 1.6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ 1.7 ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1.8 ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553 1.9 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ แก้ไขเพิ่มเติม 1.10 ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย เช่น การใช้ภาษารัดกุมถูกหลักภาษา, การตีความสรุปความ, คำหรือกลุ่มคำ, การเรียงข้อความหรือประโยค

ช่างไฟฟ้า

1. ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 1.1 ความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1.2 ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง 1.3 ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าทั่วไป 1.4 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ 1.5 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ 1.6 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 1.7 ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1.8 ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

นายช่างโยธา

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 1.1 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีโครงสร้าง 1.2 ความรู้เกี่ยวกับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.3 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ 1.4 ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา 1.5 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง 1.6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ 1.7 ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1.8 ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

นายช่างเขียนแบบ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 140 คะแนน) ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณในการทำสอบ 1.1 ความรู้เกี่ยวกับงานเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม ออกแบบงานภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรม โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 1.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสำรวจ และการเขียนแผนที่ 1.3 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD 1.4 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ 1.5 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 1.6 ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1.7 ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553 1.8 ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย เช่น การใช้ภาษารัดกุมถูกหลักภาษา, การตีความสรุปความ, คำหรือกลุ่มคำ,การเรียงข้อความหรือประโยค

ช่างเครื่องเรือ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 1.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ หน้าที่การทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซล สาเหตุข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการวัดค่าต่างๆของเครื่องยนต์ 1.2 ความรู้เกี่ยวกับหลักการตั้งลิ้นไอดี-ไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล การดูแลและรักษาเครื่องยนต์ดีเซล 1.3 ความรู้เกี่ยวกับหน่วยและค่าต่างๆ ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า 1.4 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 1.5 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ 1.6 ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1.7 ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

นิติกร

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 1.1 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 1.2 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 1.3 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 1.4 ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 (Maritime Labour Convention, 2006) 1.5 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 1.6 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา เกี่ยวกับความผิดต่อเจ้าพนักงาน และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 1.7 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 1.8 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ 1.9 ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1.10 ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553 1.11 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 1.12 ความรู้ความสามารถทั่วไป

นักวิชาการขนส่ง

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวี 1.2 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ 1.3 ความรู้เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางทะเล 1.4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีและกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติพาณิชยนาวี พ.ศ.2521 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1.5 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ 1.6 ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1.7 ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

เจ้าพนักงานธุรการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 1.1 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 1.2 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 1.3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 1.4 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ 1.5 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 1.6 ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1.7 ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553 1.8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และข่าวสารต่างๆ

เจ้าพนักงานขนส่ง

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบ ข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 1.1 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 1.2 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเรือไทย 1.3 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน 1.4 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ 1.5 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 1.6 ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1.7 ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 9 ส.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 17 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมเจ้าท่า

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments