สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มี.ค. -3 เม.ย. 2561 รวม 8 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ลิงค์: https://iqepi.com/43662/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน,พนักงานสนับสนุนการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มี.ค. – 3 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 4)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 5)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 6)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 7)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 8)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลงทุน
2. ติดตามภาวะเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยและประเทศคู่แข่ง
3. จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและจัดทำเป็นบทความเชิงวิชาการ
4. จัดทำรายงานภาวะการลงทุน
5. ประสานงานเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผล และนโยบายส่งเสริมการลงทุน
6. สนับสนุนและประสานงานด้านต่างๆ เช่น จัดประชุม และทำรายงานการประชุม เป็นต้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. ศึกษาและจัดเก็บข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการลงทุนและภาวะอุตสาหกรรมของประเทศที่เป็นเป้าหมายการลงทุนของไทย
2. ดูแลงานสถิติและข้อมูลของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ
3. ดูแลเว็บไซต์ลงทุนไทยในต่างประเทศ
4. ประสานงานจัดการประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่างๆ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. จัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมการประชุม และจดบันทึกข้อมูลการประชุม
2. จัดเตรียมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
3. จัดทำรายงานเป็นรายเดือน และรายไตรมาส
4. ตอบคำถามทางโทรศัพท์ และทาง E-mail
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 4)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 1) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ทางการออกแบบสื่อสาร 2) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางมัลติมีเดีย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศิลป์และการออกแบบโดยนำข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ
2. การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานศิลป์และการออกแบบที่ผลิตโดยผู้รับจ้างจากภายนอกองค์กร
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 5)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. งานจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำแผนการใช้งบประมาณ
2. งานรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล
3. งานให้คำปรึกษา แนะนำ บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพิจารณาอนุญาตการนำเข้าผู้ชำนาญการต่างประเทศ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 6)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. วิเคราะห์และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการลงทุนและอุตสาหกรรม และแนวโน้มการลงทุน
2. จัดทำแผนการใช้งบประมาณ ติดตามประเมินผล
และจัดทำรายงานการใช้งบประมาณ
3. บริหารและดูแลระบบฐานข้อมูลการชักจูงการลงทุน
4. ประสานงานกับสำนักงานต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 7)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น สถิติวันลา ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน เป็นต้น
2. กลั่นกรองเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุม
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 8)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. งานธุรการและสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
3. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
4. งานพัสดุและครุภัณฑ์
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เนิตตั้งแต่วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 23 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments