เตรียมสอบท้องถิ่นให้อปท.ตรวจสอบ/สรุปตำแหน่งและอัตราว่าง


ฝากประชาสัมพันธ์

เตรียมสอบท้องถิ่น

เตรียมสอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/40076/ หรือ
เรื่อง: ให้อปท.ตรวจสอบ/สรุปตำแหน่งและอัตราว่าง


เตรียมสอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

มีหนังสือส่วนที่สุดให้ อปท. ตรวจสอบและสรุปตำแหน่งและอัตราว่างของแต่ละตำแหน่ง ส่งกลับภายในวันที่ 3 ก.ค. 60

รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 29

1. ขอให้จังหวัดตรวจสอบบัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน ที่แนบท้ายหนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/23 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ว่าเป็นตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอตามหนังสืออ้างถึง 1 หรือ 2 หรือไม่ โดยหากบัญชีดังกล่าวมีตำแหน่งที่ไม่ได้มีการร้องขอ หรือไม่มีตำแหน่งที่ร้องขอ หรือยืนยันตำแหน่งตามบัญชีดังกล่าว ให้แจ้งสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ทราบ พร้อม “แบบรายงานสรุปตำแหน่งและจำนวนอัตราว่าง” ที่ส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันระบุ “เลขที่ตำแหน่ง” ของตำแหน่งที่ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน ใน “บัญชีตำแหน่งและอัตราว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน” โดยขอให้จังหวัดจัดเก็บไว้สำหรับตรวจสอบในการบรรจุและแต่งตั้ง และส่งสำเนาบัญชีดังกล่าวที่ระบุเลขที่ตำแหน่งแล้ว ให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

3. ขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอหรือส่งคำร้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน และมีตำแหน่งที่ร้องขอปรากฎตาม “บัญชีตำแหน่งและอัตราว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน” ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำร้อง โดยจะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เท่านั้น

อย่าเพิ่งละเหี่ยใจ..รอต่อไป อย่างไรก็ต้องเปิดสอบท้องถิ่นแน่นอน

ดาวน์โหลดไฟล์ เตรียมสอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments