สอบท้องถิ่น 2560แนวข้อสอบท้องถิ่น 2560+คัดเลือกมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น 2560

ลิงค์: https://iqepi.com/39696/ หรือ
เรื่อง: คัดเลือกมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ


แนวข้อสอบท้องถิ่น 2560 + คัดเลือกมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803.4/พิเศษ ว 01 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560

เรื่อง การจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความประสงค์จะจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้รับจ้างจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีผลงาน มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน หรือเคยดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาก่อน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีผลงาน มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็ฯข้าราชการพลเรือนหรือเคยดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาก่อน พิจารณายื่นข้อเสนอราคางานจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานแสดงผลงานประสบการณ์ฯ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ยื่นขอเสนอภายในวันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

โดยจัดทำข้อสอบ แบ่งเป็น 2 ภาค ประกอบด้วย

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

จัดทำเป็นข้อสอบปรนัย จำนวนระดับละ 100 ข้อ (4 ตัวเลือก) แบ่งระดับความรู้ความสามารถเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1.1 ระดับปริญญาตรี (ใช้สำหรับทดสอบผู้สมัครในตำแหน่งประเภทวิชาการ)

1.2 ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (ใช้สำหรับทดสอบผู้สมัครในตำแหน่งประเภททั่วไป)การจัดทำข้อสอบตามข้อ 1 และ 2 ให้คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับโดยมีเนื้อหา ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล

ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ กฎหมาย่วาด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

3. วิชาภาษาไทย

ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให่้ทดอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

4. วิชาภาษาอังกฤษ

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

โดยขอบเขต จำนวนข้อสอบและเนื้อหาวิชาของแต่ละระดับเป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) กำหนด

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

จัดทำเป็นขอ้สออบปรนัย จำนวนตำแหน่งละ 100 ข้อ (4 ตัวเลือก) เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ ของแต่ละตำแหน่ง โดยมีตำแหน่ง และเนื้อหาของแต่ละตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) กำหนด

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments