กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 มิ.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการข้าว

กรมการข้าว

ลิงค์: https://iqepi.com/39368/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 10,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 มิ.ย. 2560กรมการข้าวกรุงเทพมหานคร

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

อัตราค่าจ้าง 10,500.- บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

1. ใบสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือกำกับเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง

ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 414 (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ในวันและเวลาราชการ (หยุดพักกลางวันเวลา 12:00 น. – 13:00 น.)

สมัครทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารการสมัครงาน ถึง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์       กรมการข้าว เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”)

เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 561 5094

วิธีการคัดเลือก

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นที่สนใจตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เห็นสมควรเท่านั้น และผลการคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ให้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่ http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/mergister ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560

ใบสมัครจ้างเหมาบริการ

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการข้าว :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการข้าว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments