Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 เม.ย. 2560

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ลิงค์: https://iqepi.com/38542/ หรือ
ตำแหน่ง: งานด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : ช่วยปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ ดังนี้
1. สนับสนุนการทำงานเกี่ยวกับทะเบียนคุมต่าง ๆ
2. สนับสนุนการทำงานการจัดทำบันทึกอนุมัติจ่ายเงินต่าง ๆ
3. สนับสนุนการทำงานเกี่ยวกับงานสารบรรณต่าง ๆ
4. สนับสนุนการปฏิบัติด้านงบประมาณ
5. ช่วยติดตาม ประสานงาน ทั้งบุคคลภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และ งบประมาณ
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/ บัญชี/บริหารธุรกิจ (การเงิน บัญชีหรือการเงิน การธนาคาร) เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เรียนบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 35 ปี
3. มีบุคคลิกภาพ ความประพฤติ เหมาะสม สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้หากมีความจำเป็น
5. สามารถออกปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
6. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560
8. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office (word ,Excel,Power Point) ได้อย่างชำนาญ
8. หากมีประสบการณ์ด้านการการเงิน และบัญชี งบประมาณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีสมัคร : 1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงานที่เกี่ยวข้อง
4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ส่งเอกสารสมัครงานมาที่ Email : finance.pcd@hotmail.com หรือ สมัครด้วยตนเอง ทีฝ่ายคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ผู้ประสานงาน : นางสาวรัชนีกร บุญยงค์ และนางสาวรำไพพรรณ ปรางนาค [finance(dot)pcd@hotmail.com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 022982020-2021 และ 022982023

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  ,email

Comments

comments