Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 เม.ย. 2560

กรมการข้าว

กรมการข้าว

ลิงค์: https://iqepi.com/38399/ หรือ
ตำแหน่ง: งานภาษาต่างประเทศ,นิติกร,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,000-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการข้าวกรุงเทพมหานคร

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 3 อัตรา

สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์)

4. หากมีผลสอบทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์การแปลเอกสารภาษา        อังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สังกัดกลุ่มควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว จำนวน 2 อัตรา

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ด้านนิติกร จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 13,500.- บาท/เดือน

1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์)

4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 13,000.- บาท/เดือน

1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านการเกษตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

5. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง

ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 414 (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ในวันและเวลาราชการ

สมัครทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารการสมัครงาน ถึง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
กรมการข้าว เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”)

เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 19 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์
0 2561 5094 โทรสาร 0 2561 2164

วิธีการคัดเลือก

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและเป็นที่สนใจตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เห็นสมควรเท่านั้น และผลการคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ให้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ ที่ http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/mregister ในวันที่ 21 เมษายน 2560 หากผู้สมัครไม่เข้ารับการทดสอบ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกตามวัน เวลาที่แจ้งจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการข้าว :ตนเอง  ,mail  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการข้าว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ใบสมัคร |

 

Comments

comments