ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 5 ส.ค. -14 ส.ค. 2559 |ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมเลขานุการคณะกรรมการ สำนักผู้ว่าการ


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/35606/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมเลขานุการคณะกรรมการ สำนักผู้ว่าการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ส.ค. – 14 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมเลขานุการคณะกรรมการ สำนักผู้ว่าการ
(ปิดรับสมัคร วันที่ 14 สิงหาคม 2559)
ประสบการณ์
● มีประสบการณ์การทำงานด้าน บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือ เลขานุการคณะกรรมการ(Corporate Secretary/Board of Director Secretary)ในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน หรืองานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก
● ศึกษาและสอบทานเนื้อหาวาระที่จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ ธปท. และที่ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการของ ธปท. รวมทั้งคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในระดับธนาคาร โดยทำงานร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องที่จำเป็น ตรงประเด็น และใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
● สรุปผลและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องรวดเร็ว ให้เห็นที่มาที่ไปเพื่อใช้อ้างอิงปฏิบัติงาน รวมถึงมีการติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุม และเสนอรายงานผลการติดตามต่อที่ประชุม
● ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเนื้อหาวาระการประชุมต่าง ๆ ในเชิงลึก ( Forward looking)
● ศึกษาความเชื่อมโยงกับงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงมีกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทีมเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
● วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป GPA ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า สาขา การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การบริหารธุรกิจ, การบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
● มีทักษะอ่าน เขียน และจับประเด็นได้เป็นอย่างดี
● เข้าใจงานภาพรวมของ ธปท.
● ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป (ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันปิดรับสมัคร)
● มีประสบการณ์การทำงานด้าน บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือ เลขานุการคณะกรรมการ(Corporate Secretary/Board of Director Secretary)ในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน หรืองานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
● จับประเด็นสำคัญและนำเสนอได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
● มีความใส่ใจในการเรียนรู้ประเด็นใหม่ ๆ หาความรู้รอบตัวและศึกษาประเด็นเพื่อให้มี background ในการทำงาน
● มีทักษะการบริหารจัดการดี สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี รวดเร็ว และถูกต้อง
● มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
● แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดและตอบข้อซักถามผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ทันเวลา
การทดสอบ
● สอบข้อเขียนและสอบแบบทดสอบทางจิตวิทยา : 22 ส.ค. 2559
● สอบสัมภาษณ์(จะแจ้งให้ทราบเมื่อผู้สมัครสอบผ่านข้อเขียน)
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
● เงินเดือน : ตามที่ตกลง
● ระยะเวลาการจ้าง : 1- 2 ปี โดย ธปท. อาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของส่วนงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356-7268 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
● หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพมหานคร ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย2559 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 59 ehenbook.com ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments