สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 15 ก.ค. -15 ส.ค. 2559 |เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

“สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/35470/ หรือ
เรื่อง: เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ เพื่อฝึกบุคคลที่สนใจทำการบินกับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ด้วยการเป็นนักบินภายนอก โดยทำการฝึกทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกกับ Simulator ระหว่างวันที่ 1-9 ก.ย. เรียนช่วงเย็น-ค่ำและเสาร์-อาทิตย์

สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกภาคทฤษฏีและสอบได้คะแนน 4 ลำดับแรก จะได้รับเข้าการฝึกภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 10-19 ก.ย. 59 ซึ่งจะมีทั้งการฝึกกับเครื่องบินบังคับวิทยุ และการฝึกกับโดรนเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมแบบรวมการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน UAV ให้แก่ภาคประชาสังคม (ไม่มีข้อผูกมัดและผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ ต้องมีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทย
2. จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. ข้าราชการทหาร ตำรวจ หรือพลเรือน อายุตั้งแต่ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี (นับจากปีเกิดถึงปีที่รับสมัคร)
4. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้ในระดับปฏิบัติการ
5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรมนักบินภายนอกภาคสนาม
6. มีใบรับรองแพทย์ผลการตรวจร่างกาย ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
7. สามารถรับผิดชอบค่าที่พัก และค่าอาหารในการเข้ารับการฝึกอบรมได้ด้วยตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หมายเหตุ
– หากสามารถควบคุมเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุได้ จะถือเป็นข้อพิจารณาพิเศษเพิ่มเติม
– ในกรณีที่มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ เกิน 40 คน DTI ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามรายชื่อที่คณะทำงานโครงการฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกฯ และผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมฯ
ระยะเวลาการฝึกอบรม: ภาคทฤษฎี 8 วัน (เรียนเวลา 16.30 – 19.30 น.) / ภาคปฎิบัติ 10 วัน

จำนวนที่นั่งผู้เข้าอบรม: 40 คน
วิธีการฝึกอบรม
1. บรรยายอบรมทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 7 วิชา วิชาละ 2 ชม. รวมทั้งหมด 17 ชม.
2. ฝึกอบรมปฏิบัติการกับเครื่องช่วยฝึก จำนวน 3 ชม./คน (ตามตารางการฝึกรายบุคคล) เสาร์-อาทิตย์ (09.00-17.00 น.) 100 คะแนน
3. การทดสอบภาคทฤษฎี จำนวน 100 ข้อ (จำนวน 100 คะแนน)
4. นำคะแนนในข้อ 2 และ 3 รวมกัน สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 4 อันดับแรก จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกภาคปฎิบัติต่อไป จำนวน 4 ที่

Download ใบสมัคร ส่งใบสมัครได้ระหว่าง 15 ก.ค.-15 ส.ค. 59

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ น.ท. พิทักษ์ ประกรแก้ว ตาแหน่ง ผู้จัดการโครงการ โทรศัพท์มือถือ 081 442 1718 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pitak.p@dti.or.th

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments