สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -ไม่กำหนด |เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33991/ หรือ
เรื่อง: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

4.1 คำสั่งเกี่ยวกับคณะกรรมการและอนุกรรมการ
คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
คำสั่ง คสช. ที่ 72/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาศรษฐกิจพิเศษ 19 มิ.ย. 57
คำสั่ง คสช. ที่ 109/2557 แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 28 ก.ค. 57
คำสั่ง กนพ. ที่ 1/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 12 ก.พ. 58
คำสั่ง กนพ. ที่ 2/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 เม.ย. 58
คำสั่ง คสช. ที่ 5/2558 แต่งตั้งรองประธานและกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 เม.ย. 58

 

4.2 การกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศ กนพ. ที่ 1/2558 กำหนดพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 19 ม.ค. 58
ประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 กำหนดพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 24 เม.ย. 58

 

4.3 การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
คำสั่ง คสช. ที่ 17/2558 การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 15 พ.ค. 58

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4.4 การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศ กกท. ที่ 4/2557 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ 1 ธ.ค. 57
ประกาศ กกท. ที่ 1/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 23 เม.ย. 58
ประกาศ กกท. ที่ 2/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 23 เม.ย. 58
ประกาศ กกท. ที่ 3/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 23 เม.ย. 58
ประกาศ กกท. ที่ 4/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 23 เม.ย. 58
ประกาศ กกท. ที่ 5/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 23 เม.ย. 58
ประกาศ ศก. ที่ 154/2558 การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 15 ก.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 8/2558 การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการ ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs) 10 ส.ค. 58
ประกาศ สรรพากร ฉ.262 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 29 ต.ค. 58
พรก.ลดอัตรารัษฎากร ฉ.591 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 591) พ.ศ. 2558 9 ก.ย. 58
คำสั่งเลขที่ EXIM BANK สินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 ธันวาคม 2558
ประกาศ กกท. ที่ 11/2558 มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 12/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 13/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 14/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 15/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 16/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 17/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 18/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 19/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 20/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 21/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 1-2559 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 10 ม.ค.59
ประกาศ กกท. ที่ 2-2559 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 10 ม.ค.59
ประกาศ กกท. ที่ 3-2559 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 10 ม.ค.59
ประกาศ กกท. ที่ 4-2559 4แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 10 ม.ค.59
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments