กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 5 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33746/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.พ. – 19 ก.พ. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : 1) บันทึกข้อมูลการเงิน บัญชี และงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เข้าสู่ระบบการเงินการคลัง
2) บันทึกทะเบียนคุม ดังนี้
๒.๑ ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๒.๒ ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
โดยบันทึกข้อมูลการรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณของกรมควบคุมมลพิษ และบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินทุกรายการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
๓) สนับสนุนการพิมพ์บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินตามใบสำคัญคู่จ่ายชดใช้ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ (บย.)
๓.๑ ส่งให้ข้าราชการ ตรวจสอบและลงชื่อผู้ขออนุมัติจ่าย
๓.๒ ติดตามบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินตามใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ (บย.) ที่นำเสนอ และบันทึกข้อมูลการรับคืน
๔) สนับสนุนการบันทึกการรับ ? ส่ง หนังสือเข้า ? ออกผ่านระบบ e-สารบรรณ
๕) สนับสนุนการสแกนเอกสารด้านการเงินและบัญชีจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ : ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการจัดการทั่วไป สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(เรียนบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)
๒.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๒.๓ มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
๒.๔ หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ โดยอุทิศเวลาให้ส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่
๒.๕ ไม่เคยกระทำความผิดอาญามาก่อน (แต่ไม่รวมถึงการกระทำความผิดโดยประมาท หรือการกระทำที่มีความผิดลงโทษ)
๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ 92 ฝ่ายคลังและพัสดุ ชั้น 1 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือทางอีเมล์ finance.pcd@hotmail.com
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2.หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ผู้ประสานงาน : อรภัสร์ชญา และ ธันยาภรณ์ ฝ่ายคลังและพัสดุ [finance(dot)pcd@hotmail.com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298-2026-27

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรุงเทพ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2559 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 59 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments