กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 6 ม.ค. -15 ม.ค. 2559 |นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33527/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ม.ค. – 15 ม.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : ๓.๑ สนันสนุนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
๓.๒ ประสานงาน ติดตาม สืบค้น รวบรวมข้อมูล และจัดเก็บเอกสารเพื่อสนับสนุนส่วนราชการ
๓.๓ สนับสนุนการประสานงาน ติดตาม รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
๓.๔ สนับสนุนการดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนาทึ่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนพัฒนาระบบงานบังคับใช้กฎหมาย/ส่วนแผนงานและประมวลผล
๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๒.๓ มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
๒.๔ หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ โดยอุทิศเวลาให้ส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
๒.๕ ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : วิธีสมัคร
๑. สมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนพัฒนาระบบงานบังคับใช้กฎหมาย ฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ
ชั้น ๑๓
๒. ส่งเอกสารมาทางอีเมล์
เอกสารประกอบ
๑. รูปถ่าย ๑ * ๑.๕ นิ้ว ๑ รูป
๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts of Records)
๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๕. สำเนาทะเบียนบ้าน
๖. สำเนาเอกสารอื่น ๆ อาทิ ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ
ผู้ประสานงาน : นางสาวยลดา ใยประยูร ฝ่ายตรวจและบังคับการ [yyolada31@hotmail(dot)co.th] ฝ่ายตรวจและบังคับการ โทร. 0-2298-2545

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2559 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 59 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments