กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 12 ม.ค. -20 ม.ค. 2559 |ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33525/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ม.ค. – 20 ม.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : ปฏิบัติงานทดสอบและพัฒนาวิธีทดสอบของห้องปฏิบัติการ (กลุ่มงานสารประกอบอินทรีย์) เพื่อติดตามตรวจสอบปริมาณสารอินทรีย์ระเหยในอากาศของ คพ. โดยปฏิบัติงานสนับสนุนการทดสอบและพัฒนาวิธีทดสอบสารประกอบอินทรีย์ระเหยในตัวอย่างอากาศเก็บด้วย Canister และ Thermal Desorption Tube และดำเนินการปรับปรุงเทคนิคงานทดสอบ ดังนี้
๑.ปฏิบัติงานสนับสนุนการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและ/หรือการศึกษาวิจัย สารประกอบอินทรีย์ระเหยในตัวอย่างอากาศ เก็บตัวอย่างด้วย Canister และ Thermal Desorption Tube
จากรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้
๑.๑ รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยในอากาศ เก็บตัวอย่างด้วย Canister ตามความต้องการของสำนัก/กอง/ฝ่าย
๑.๒ ทำความสะอาดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ Canister และ Thermal Desorption Tube
๑.๓ สนับสนุนการจัดทำสถิติการเตรียมอุปกรณ์และการส่งตัวอย่างทดสอบ และเปรียบเทียบกับแผนการเก็บ-ส่งตัวอย่างรายเดือนของสำนัก/กอง/ฝ่าย
๒. ปฏิบัติงานสนับสนุนการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศตามมาตรฐาน โดยเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ (Canister) สำหรับใช้ในการเก็บตัวอย่างอากาศตามแผนการเก็บ-ส่งตัวอย่าง และสำหรับการเตรียมสารมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
๒.๑ ทำความสะอาด Canister ตามวิธีการของห้องปฏิบัติการ
๒.๒ ทดสอบความสะอาดของ Canister ตรวจสอบการปนเปื้อนสาร VOCs เป้าหมาย ๔๔ ชนิด
๒.๓ เก็บรักษา Canister ที่ผ่านการทดสอบความสะอาดแล้วตามวิธีการของห้องปฏิบัติการ
๒.๔ ประสานการจัดเตรียมอุปกรณ์ การขอใช้บริการทำความสะอาดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและจัดเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างให้กับสำนัก/กอง/ฝ่ายให้ตรงตามกำหนดเวลา
๓. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง เตรียมอุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่าง Canister )
๔.ทดสอบความสะอาดของ Thermal Desorption Tube และ Canister เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนสาร VOCs เป้าหมาย
คุณสมบัติ : ๑.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.มีประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
๓. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Applications โดยเฉพาะ Excel ได้ดีและสามารถจัดทำรายงานผลการทดสอบตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคำนวณได้
วิธีสมัคร : ส่งเอกสาร ประกอบด้วย 1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย 2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน 4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี) 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน วิธีการรับสมัคร ส่ง e-mail : sureeporn.l@pcd.go.th สัมภาษณ์งาน วันที่ 22 ม.ค.58 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานงาน : สุรีย์พร ล้ออัศจรรย์ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม [sureeporn(dot)l(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 0-2298-2585

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2559 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 59 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments