กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 15 ต.ค. -22 ต.ค. 2558  พนักงานธุรการ


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32852/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ต.ค. – 22 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 12,285 บาท
ลักษณะของงาน : 1. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้า และส่งออก หน่วยงาน
2. ออกเลขหนังสือ ภายใน – ภายนอก หน่วยงาน
3. จัดทำแฟ้ม และจัดเก็บเอกสารราชการ
4. แจ้งเวียนหนังสือ ภายใน – ภายนอก หน่วยงาน
5. ติดต่อประสานงาน ภายใน – ภายนอก หน่วยงาน
6. ส่งเอกสาร ภายใน – ภายนอก หน่วยงาน
7. สำเนาเอกสารที่ติดต่อราชการ ภายใน – ภายนอก หน่วยงาน
8. สนับสนุนงานพัสดุ
9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
2. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
3. มีบุคลิกภาพและความประพฤติเหมาะสม สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถ ปฏิบัติงาน
ตามเงื่อนไขได้
4. หากมีงานเร่งด่วนสามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษเท่านั้น
ชั้น10 กลุ่มตรวจสอบภายใน เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
**หลักฐานที่ต้องนำมา
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)/สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ผู้ประสานงาน : นายพิชานน จันทร์ทอง กลุ่มตรวจสอบภายใน [Phichanon88@gmail(dot)com] กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0-2298-2390
ระยะเวลารับสมัคร : 15-Oct-15 ถึง 22-Oct-15
 

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2558 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 58 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments