พรฏ.ตำรวจไม่มียศ บังคับใช้ 22 ก.พ. 59 –  รับสมัครสอบตำรวจไม่มียศลุ้นปีหน้า อ่านหนังสือรอได้


ฝากประชาสัมพันธ์

พรฏ.ตำรวจไม่มียศ

“พรฏ.ตำรวจไม่มียศ บังคับใช้ 22 ก.พ. 59”

ลิงค์: https://iqepi.com/32393/ หรือ
เรื่อง: รับสมัครสอบตำรวจไม่มียศลุ้นปีหน้า อ่านหนังสือรอได้


พระราชกฤษฎีกาข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แบบนี้อีกไม่นานก็คงจะประกาศรับสมัครสอบได้แล้วนะครับ จากที่มีข่าวก่อนหน้านี้ที่จะรับสมัครข้าราชการตำรวจไม่มียศ ถึง 5,000 อัตรา จริงๆ มีกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ติดแต่เรื่องเงินเดือนที่ไม่มี ซึ่งก็ได้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ไว้ในพระราชกฤษฎีกาข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศชัดเจนและครบถ้วน หากนึกภาพไม่ออกก็ให้นึกว่าเป็นข้าราชการพลเรือนแต่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพียงแต่ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับตำแหน่งจะไม่ได้ใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่จะใช้พระราชกฤษฎีกาข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศแทนเหมือนกับข้าราชการกรุงเทพมหานครก็จะมีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 บังคับใช้แทน ตามความเห็นส่วนตัวเมื่อมีการรับสมัครและการกำหนดตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ แล้วทำให้แอบคิดว่าเรื่องการกำหนดอายุผู้สมัครสอบอาจจะขยายออกไป จากเดิมไม่เกิน 35 ปีสำหรับสายอำนวยการ เมื่อเปลี่ยนมาเป็นประเภทอำนวยการ หรือวิชาการ  ประเภททั่วไป และอื่นๆ ก็อาจจะขยายออกเป็นไม่เกิน 60 หรือ 65 ปี ก็ได้ ซึ่งต้องติดตามในระเบียบการรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพราะพระราชกฤษฎีกาข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศกำหนดไว้เพียงภาพรวมกว้างๆ ในหมวดที่ 2 การบรรจุ และการแต่งตั้ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พระราชกฤษฎีกาข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และมีผลบังคับใช้หลังจากนี้ 180 วัน ตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ คือ โดยที่ข้าราชการตำรวจมีภารกิจทั้งในด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการ การพัฒนาบุคลากร และงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในบางตำแนห่งอาจไม่จำเป็นต้องมียศ

ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 114/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมหายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 บัญญัติให้ข้าราชการตำรวจอาจให้แบ่งเป็นข้าราชการตำรวจ ประเภทไม่มียศด้วยก็ได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงสมควรกำหนดให้มีข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศขึ้นตามความเหมาะสมและจำเป็นในการปฏิบัติงานบางประเภท อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง พรฏ.ตำรวจไม่มียศ บังคับใช้ 22 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments