ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ 10 -28 ส.ค. 2558  ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคาร


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)”

ลิงค์: https://iqepi.com/32192/ หรือ
ตำแหน่ง: ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคาร
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 28 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคล
—————————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคาร สังกัดฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา (ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา) สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• เพศชาย
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร
– ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคาร – สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาช่างไฟฟ้าหรือปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรือเทียบเท่า
– อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
– มีประสบการณ์ด้านงานระบบประกอบอาคาร ไม่น้อยกว่า
1 ปี หากเขียนแบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
AUTOCAD ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• หนังสือรับรองประสบการณ์ (การผ่านงาน)
• รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

สมัครงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) งานราชการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับสมัคร สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)2558 สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 58 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  

กำหนดการ/สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10-28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น.(เฉพาะวันทำงาน) พักเที่ยง ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์หมายเลข 0-2202-1673 หรือ 0-2202-1268
ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ www.ghbank.co.th

ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments