ลูกจ้างท้องถิ่นไม่ต้องสอบ –  ได้บรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีพิเศษ..ไม่ต้องสอบ


ฝากประชาสัมพันธ์

ลูกจ้างท้องถิ่นไม่ต้องสอบ

“ลูกจ้างท้องถิ่นไม่ต้องสอบ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32143/ หรือ
เรื่อง: ได้บรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีพิเศษ..ไม่ต้องสอบ


ตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 72
 เรื่อง การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึง ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ทุกจังหวัด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีพิเศษ “ไม่ต้องสอบแข่งขัน” เนื่องจากลูกจ้างประจำเป็นบุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระยะเวลานานประกอบกับปัจจุบันได้ยกเลิกการจ้างลูกจ้างประจำ โดยเปลี่ยนเป็นพนักงานจ้าง จึงสมควรกำหนดเส้นทางรองรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งลูกจ้างประจำอยู่เดิมตามความเหมาะสม

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและจำนวนลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด จึงขอความร่วมมือจังหวัดรายงานข้อมูลลูกจ้างประจำตามแบบสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments