Categories
รายงานพิเศษ

ราชบัณฑิตยสภา –  แจกหนังสือ กวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย ให้โรงเรียนมัธยม และสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ราชบัณฑิตยสภา

“ราชบัณฑิตยสภา”

ลิงค์: https://iqepi.com/31967/ หรือ
เรื่อง: แจกหนังสือ กวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย ให้โรงเรียนมัธยม และสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา


สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดพิมพ์หนังสือ “กวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมวรรคทองที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมานำเสนอในเชิงวิจักษ์และวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและคุณค่าของวรรคทองเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น วรรคทองที่รวบรวมในหนังสือดังกล่าวมีจำนวน ๕๒ บท จากวรรณคดีร้อยกรองจำนวน ๑๕ เรื่อง ได้แก่ กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร, อิเหนา, เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, นิราศนรินทร์, นิราศภูเขาทอง, ประชุมโคลงโลกนิติ, ลิลิตตะเลงพ่าย, พระอภัยมณี, ประชุมโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕, โคลงสยามานุสติ, พระร่วง, มัทนะพาธา, เวนิสวานิช, วิวาหพระสมุท, และสามัคคีเภทคำฉันท์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

บัดนี้ หนังสือ “กวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย” ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีความประสงค์มอบหนังสือดังกล่าวให้แก่สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคณะที่สอนวิชาภาษาไทย จำนวน คณะละ ๑ เล่ม และหอสมุดจำนวน ๑ เล่ม พร้อมทั้งมอบให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โรงเรียนละ ๑ เล่ม

สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือกวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย ให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำหนังสือดังกล่าวไปติดต่อรับหนังสือ “กวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย” ด้วยตนเองที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือจนกว่าหนังสือจะหมด

รายละเอียดหนังสือโดยสังเขป

๑. หนังสือขนาด ๑๘.๕๐ x ๒๕.๕๐ เซนติเมตร
๒. ปกนอกเป็นกระดาษหุ้มกระดาษแล็กซีนสีขาว ปั๊มฟอยล์ทอง มีปกหุ้ม (jacket) สีขาว ปั๊มนูน ปั๊มฟอยล์ทอง
๓. เนื้อในจำนวน ๔๓๙ หน้า ส่วนที่เป็นเนื้อหาใช้กระดาษถนอมสายตา หน้าแทรกที่เป็นภาพประกอบสีใช้กระดาษพิเศษ
๔. เนื้อหาวรรคทองพร้อมทั้งประวัติและคำอธิบาย มีจำนวนทั้งหมด ๕๒ บท มีภาพประกอบทุกบทแบ่งเป็นภาพสี ๓๒ ภาพ ภาพขาวดำ ๕๐ ภาพ
๕. ภาคผนวกมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและผลงานของกวีผู้ประพันธ์วรรคทอง และรูปแบบคำประพันธ์ของวรรคทอง

Comments

comments