อยากรู้?? –  ทักษะ 7 ประการ บัณฑิตศตวรรษที่ 21 มีอะไรบ้าง


ฝากประชาสัมพันธ์

อยากรู้??

“อยากรู้??”

ลิงค์: https://iqepi.com/31956/ หรือ
เรื่อง: ทักษะ 7 ประการ บัณฑิตศตวรรษที่ 21 มีอะไรบ้าง


วันที่ 13 กรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) นายสุภัทร จำปาทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการบรรยาย บทบาทการอุดมศึกษาไทย และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโครงการสัมมนาผู้บริหาร มก.หลักสูตรการบริหารภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ ว่า ทิศทางอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 จะมุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ปรับปรุง และยกระดับมาตรฐานหลักสูตรทางไกล อีเลิร์นนิ่ง พัตนาหลักสูตรการเรียนอินเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ใช้ความสามารถของมหาวิทยาลัยพัฒนาอุตสาหกรรม และเน้นความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์การสร้างความรู้ และนวัตกรรมพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บัณฑิตในยุคนี้ต้องมีทักษะสำคัญ 7 ประการ คือ

  1. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. ทักษะความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการ
  3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
  4. ทักษะการเป็นผู้สร้างและรู้จักต่อยอดความคิด
  5. ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
  6. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
  7. เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความรู้เกี่ยวกับโลก

แหล่งที่มา: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1436776330

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments