กรมการปกครอง บัดนี้ –  อนุมัติอัตรากำลังเพิ่มให้กรมการปกครอง


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการปกครอง

“กรมการปกครอง”

ลิงค์: https://iqepi.com/31451/ หรือ
เรื่อง: อนุมัติอัตรากำลังเพิ่มให้กรมการปกครอง
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ความเดิม คลิกที่นี่

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ 18 พ.ค. 58

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรณีที่กระทรวงมหาดไทย ขออนุมัติอัตรากำลังเพิ่มให้กรมการปกครอง เพื่อรองรับภารกิจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และส่วนราชการอื่นที่ไม่มีหน่วยงานในระดับอำเภอนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนรัฐบาลที่มีภาระงานหลากหลายจำนวนมากและมีบทบาทอย่างสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามนโยบายที่สำคัญๆ ของรัฐบาลและขององค์กรอิสระต่างๆ ที่เข้าไปดำเนินงานในพื้นที่ นายอำเภอและข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จะต้องรับไปดำเนินงานและให้เกิดผลสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ด้วยการประสานการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นายอำเภอและข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองต้องเข้าดำเนินการเป็นหน่วยงานแรกด้วยการประสานงานกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างครบวงจรและยั่งยืน ดังนั้นผลการดำเนินการของข้าราชการกรรมการปกครองในแต่ละอำเภอจึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของส่วนราชการและรัฐบาลโดยรวมด้วยในการนี้ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังเพิ่มให้กรมการปกครองตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments