Categories
งานราชการอื่นๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 8 -20 ก.พ. 2558  นักวิจัย/นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/26941/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิจัย/นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 20 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง

พนักงานสัญญาจ้าง
นักวิจัย/นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ลักษณะงาน

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.) เป็นหน่วยงานหนึ่งใน ธปท. ที่มีการบริหารงานกึ่งอิสระและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์  มีหน้าที่วิจัยเชิงลึกและให้ คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ ธปท. รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและสถาบันวิจัย ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและสังเคราะห์ประเด็นให้ แก่สาธารณชน

ความรับผิดชอบหลัก

 

·         ผลิต งานวิจัยเชิงลึกเพื่อรองรับการดำเนินนโยบายของ ธปท. และศึกษาวิจัยประเด็นเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ

·         พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัย หรือติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

·         พัฒนา เครือข่ายระหว่างนักวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสังเคราะห์ประเด็นให้แก่แวดวงวิชาการและ สาธารณชน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

·         สัญชาติไทย

·         อายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

·         สามารถทำงานให้ ธปท. ได้เต็มเวลา

·         ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

·         ไม่ เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากงาน และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก

·         ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

·         ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

·         สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือคอมพิวเตอร์  จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

·         มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัย

·         มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี  (TOEIC ขั้นต่ำ 650)

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

·         มีทักษะและความสามารถในการทำงานวิจัย

·         มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

·         มีมนุษยสัมพันธ์ดี

·         สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

การทดสอบ

1.   ทดสอบด้านจิตวิทยา
2.   การสอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

8 – 20 กุมภาพันธ์ 2558

ระยะเวลาการจ้าง

ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356-7581
หรือ E-mail ที่  Recruit2@bot.or.th

 
 

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

Comments

comments