Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -16 ม.ค. 2558  ธุรการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ลิงค์: https://iqepi.com/24675/ หรือ
ตำแหน่ง: ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กลุ่มตรวจสอบภายใน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
๑. หญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๓. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
๔. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อยสามารถติดต่อประสานงานได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
๕. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๖. ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ เนื่องจากจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมาก่อน
๗. ไม่เป็นผู้ติดสุราหรือสารเสพติดชนิดใดๆ
๘. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ช่องทางการสมัคร : สามารถสมัครโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๑ โทร ๐-๒๒๖๕-๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๑๖ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

เอกสารการรับสมัคร :
๑. วุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ
๒. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ รูป
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ

สมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2557 สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 57 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments