Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -21 ม.ค. 2558  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักฟิสิกส์รังสี,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานประจำห้องทดลอง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”

ลิงค์: https://iqepi.com/21217/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักฟิสิกส์รังสี,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา 5 ตำแหน่ง
วันที่โพสต์ 15 ธ.ค. 2557

ด้วยสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๙ อัตรา คือตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๙,๔๔๐ บาท ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๓ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๘,๔๔๐ บาท ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๔๐ บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
๑.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา แพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือทางดังกล่าว หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๒.ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีวินิจฉัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๓.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๔.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ
๕.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ อาคาร ๘ ชั้น ๗ โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๙-๙๘๕๐-๘ ต่อ ๙๘๐๓๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ http://dmsc.moph.go.th กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ แบบใบสมัครงาน
หลักฐานการรับสมัครสอบประกอบด้วย

๑.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป

๒. สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ

๔. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่านเกณฑ์ทหาร อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยหากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าเอกสารหลักฐานการสมัครเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธิได้รับการคัดเลือกและหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นต่อ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ รายชื่อได้บอร์ดอาคาร ๘ ชั้น ๗ หน้าประตูทางเข้าห้องฝ่ายบริหารสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก จะดำเนินการโดยวิธีสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ห้อง ๗๑๒ อาคาร ๘ ชั้น ๗ การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตามลำดับ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ อาคาร ๘ ชั้น ๗ โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๙-๙๘๕๐-๘ ต่อ ๙๘๐๓๕

สมัครงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัคร สอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2557 สอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 57 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments