Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -20 ธ.ค. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/21113/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,300
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะของงาน : ปฏิบัติงานทดสอบและพัฒนาวิธีทดสอบหาปริมาณไซยาไนด์และไนโตรเจนทั้งหมดในตัวอย่างน้ำของ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
3. ผ่านการศึกษาวิชาเคมีทั่วไป เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Applications โดยเฉพาะ Excel ได้ดี และสามารถจัดทำรายงานผลการทดสอบตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคำนวณได้
6. บุคลิกภาพดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
7. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8. มีความสนใจในการทำงานวิเคราะห์ทดสอบ ในห้องปฏิบัติการ
วิธีสมัคร : ส่งเอกสารดังนี้ 1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย 2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
มาที e-mail: maneerat.u@pcd.go.th หรือ maneeratu@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : มณีรัตน์ อุ่นจิตต์วรรธนะ [maneerat(dot)u(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 0-2298-2574, 085-1631226
ระยะเวลารับสมัคร : 15-Dec-14 ถึง 20-Dec-14

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments