Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -10 ธ.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/19631/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15000 บาท
ลักษณะของงาน : ๑.ประสาน รวบรวมและวิเคราะห์การจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานย่อย และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ได้รับมอบหมาย
๒.รายงานและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของกรม
๓.รายงานและจัดทำเอกสารในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในชุดต่างๆ
๔.ประสาน และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
๕.ลงระบบ E-budgeting
๖.รับผิดชอบระบบงานสารบรรณของฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๗.จัดทำรายละเอียดงบลงทุน
๘.ปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : ๑.สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.หญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์
๓.มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคคลิกภาพและความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง
๔.อุทิศเวลาว่างให้ประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นส่วนใหญ่
๕.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office และสามารถจัดทำรายงานพร้อมประเมินผลการดำเนินงานได้
๖.ไม่เคยกระทำความผิดอาญามาก่อน (แต่ไม่รวมถึงการกระทำความผิดโดยประมาทหรือการกระทำที่มีความผิดลหุโทษ)
๗.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๘. หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษ
ชั้น 2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่
E-mail:Budgetpcd@hotmail.com
**หลักฐานที่ต้องนำมา
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)/สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการทำงาน/การฝึกงาน จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ประสานงาน : นางสาวเพ็ญศรี เมียนหนู/นางสาวจิรารัตน์ สังขาว [budgetpcd@hotmail(dot)com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 022982060-64

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

Comments

comments